Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mayská znamení

Imix

Výslovnost:i´míš
Běžný mayský význam: kořen, vody
Kvality: zdroj života, božská výživa a podpora, Velká Matka, ne­rozdělené prvotní vody, prvotní důvěra a výživa, receptivita
Symbol: spirálový vír v prvotních vodách, drak
Číslo: jedna (jednota) Barva: burgundská červeň
Rostlina: kopřiva, dong quasi
Květiny: burgundský karafiát, tmavě rudá růže
Květová esence: drchnička rolní
Vůně: cedr/šalvěj
Kameny: granát
Živel: země
Směr: východ
Moudrost stínu: problematika hluboké, prvotní důvěry a přežití; nedostatek sebelásky; pocit nedostatečné božské péče nebo pocit, že nejsme hodni darů
Transformace stínu: Důvěřujte, že vesmír poskytne vše potřebné. Otevřete se přijímání. Sdělte druhému člověku své pocity, touhy a sny.
Harmonická moudrost: frekvence
Mudra: Ruce spojte pohodlně do kolébky v úrovni břicha.
Meditace: "Prvotní nádobo tajemství, vířivá spirálo, probuď ve mně pradávnou důvěru v tvou lásku."
Afirmace: "Mám bezvýhradnou důvěru ve zdroj Boží péče."

Jsem Imix, prvotní pramatka.
Klidné, temné lůno strukturovaných možností vznikání,
posvátná, mezihvězdná geneze, jsem já. Výživná, úrodná propast, dárkyně života. Laskavá, obrovská nádoba prvotních vod,
chovám živoucí sémě. Věčné je moje obětí.

Objevitel
Hluboké, temné, neproniknutelné vody, to jsem já. Něžně tě kolébám v mystériu zrození. Přijmi výživu mých prvotních hlubin.
Právě jste zaslechli volání Imix, abyste nezůstávali na povrchu, ale šli do hloubky a sáhli do prvotních hlubin své bytosti. Naberte ze sil­ného pramene životní síly a naleznete pokrm, po němž toužíte. Zdroj pohybu se nachází v důvěře a schopnosti přijímat. Z prvotních vod jednoty proudí spirála věčného vývoje. Dovolte druhým dávat, vaší schopností přijímat se koloběh lásky uzavře.
Celý vesmír je vytvořen z lásky. Dávejte a přijímejte. Jestliže ne­dokážete přijímat dary, jimiž vás vesmír zahrnuje, může nastat zkrat ve spirálách přirozeného růstu. Dávejte upřímně a bez výhrad a nevšímejte si toho, jak je dar přijímán. Naberte z hluboké studně své bytosti a naplňte pohár dobrou vodou. Když dáváte, nepřipojuj­te k daru žádné podmínky. Důvěřujte situaci, v níž se zrovna na­cházíte.
Prvotní důvěra znamená rozhodovat se na základě okamžitých popudů a nežádat žádné záruky. Znamená to také vzdát se v životě kontroly nad výsledky své činnosti. Důvěřujte svému srdci a ubírej­te se cestou, kterou ukazuje. Důvěřujte transformačním procesům, které pro vás pracují.
Pramatku Imix, zdroj života a prvotní vody stvoření, požádejte o péči a zabezpečení. Přijetím tohoto rezervoáru výživy získáte ne­omezené prostředky pro sebe i pro ostatní. Nezapomeňte, že v rukou Božích jste stále, nezávisle na tom, v jaké situaci se právě nacházíte.


Moudrost stínu
Ve stínu Imix se vyskytují problémy s důvěrou. Bojíte se, že vás svět není schopen dostatečně zabezpečit na cestu? Máte pocit, že se ne­můžete na nic spolehnout, že život je boj, v němž musíte splnit na­děje, které do vás ostatní vkládají? Nedostatečné zajištění ve sku­tečnosti v sobě obsahuje dar, protože ukazuje cestu k prvotní pod­statě. Nebraňte svému připojení ke zdroji života. Důvěřujte v moud­rost a hojnost životní síly.Důvěra neznamená jednat naslepo bez rozmyslu nebo čekat se za­loženýma rukama, ale spolupracovat se vším, co život přinese. Prvot­ní důvěra znamená pochopit, že nejsou ani chyby, ani oběti jsou jenom lekce, dary a různé cesty k dokonalosti.
Ve stínu Imix se máme málo rádi. Když nám ostatní něco dávají, myslíme si, že si to nezasloužíme, nebo přitom alespoň míváme ne­příjemný pocit. Příčiny těchto pocitů bývají různé, pravdou ovšem je, že si zasloužíme přijímat dary prostě proto, že jsme. Láska pro­stě je, a protože láska se ani nedává, ani nepřijímá, ale spíš objevu­je a uvolňuje, jsme přirozenou součástí oběhu její energie.
Jestliže jste si vytáhli kartu Imix, je možné, že vy nebo někdo ji­ný ve vašem životě se příliš ztotožňuje s rolí chůvy, "kosmické má­my", nebo ve snaze zabezpečit druhé obětuje svoje zájmy. Bylo by te­dy dobré zjistit, jakých vlastních potřeb a pocitů jsme se ve prospěch druhého člověka vzdali. Nečekejte od ostatních, že poznají vaše po­city intuitivně. Vy jim je musíte umět sdělit, tuto odpovědnost z vás Nikdo nesejme.
Ať už jste v roli toho, který dává, nebo naopak toho, který pomoc potřebuje, stín Imix vás naléhavě vyzývá, abyste se zaměřili na problematiku sebelásky, vlastní hodnoty a potřeby uznání od svého okolí. Máte nyní vstoupit do prvotních vod svého bytí a objevit zde jádro přijetí sebe sama, svou pravou hodnotu, svou celistvost. Najít zdroj svých pocitů. Naučit se bez obalu říkat, co si myslíte. Znát upřímně vyjadřovat své pocity, touhy a sny.

Ik

Výslovnost: ík
Běžný mayský význam: vzduch, vítr
Kvality: Duch, dech, vítr, inspirace, přítomnost, pravda, spolutvůr­ce reality, jednoduchost, neviditelné síly, integrace polarit
Symbol: spirálový vzdušný vír, sokol, jasný záměr
Číslo: dvě (polarita)
Barva: průsvitné bílé světlo
Rostlina: eukalypt, černohlávek obecný
Květiny: chryzantéma bílý pavouk, dech dítěte, lilie
Květová esence: červený zázvor (spojení muže a ženy)
Vůně: kopal, sladká trávy
Kameny: diamant Herkimer, křemen, čirý topaz, quetzalcoatlit
Živel: vzduch
Směr: sever
Moudrost stínu: pochybnosti o svém spojení s božskou podstatou; problémy samoty; představa oddělení od Ducha
Transformace stínu: Své spojení s Bohem se naučte vycítit a pro­žívat tím, že budete jednat na základě okamžité inspirace.
Harmonická moudrost: interval
Mudra: Ruce rozevřete pod ústy a vydechujte dech Ducha. Potom zvedněte ruce nahoru a opište kruh. Nakonec je sepněte jako v mod­litbě.
Meditace: "Jsem zúrodňující a zemitá síla vesmírného větru."
Afirmace: "Jsem v jednotě s Duchem."

Jsem zářivý, křišťálový střed.
Dech vesmíru, který tančí ve výškách,
podstata života naplňující čas a prostor, něžným půvabem probouzím stvoření.
Zjevení tváře Milovaného,
Mystické shledání s Bohem.
Slyšíš můj smích, když vítr vane v korunách stromů? Vidíš, jak bouřlivými víry vytvářím mohutné vlny oceánu? Vše, čeho se dotknu, strhnu do víru oslav.

Objevitel
Volný pták ví, co je svoboda, protože se umí vznést do výše na vzduš­ných proudech.
Otevřete se dechu Ducha, který je zdrojem vedení a inspirace! Probuďte se, neviditelná energie již proniká do vašeho života! Ne­hleďte na složitost situace, v níž se nacházíte, prostě se zastavte a dýchejte ... zjednodušte ... zpomalte. Tvrdošíjné lpění na stereoty­pech jen zpomaluje růst. Chovejte se otevřeně a upřímně. Uvažujte, zda při rozhodování vycházíte z pohybu Ducha nebo pod tlakem ná­zorů a omezujících definic, které si už ani neuvědomujete. Naučte se od větru bezelstnosti a spontánnosti. Nechtě se unášet proudem změ­ny, když se naskytne příležitost. Nebraňte se neznámým silám, kte­ré vás mohou vést, inspirovat a pomáhat vám.
Právě se do vás vlévá proud životní energie. Nezapomeňte, že si svůj svět vytváříte ve spolupráci s Duchem. Nechtě se inspirovat. Vězte, že niterné touhy může uvést v život přítomnost Božského de­chu! Zastavte se na okamžik a prociťujte přítomnost. Být v přítom­nosti znamená vědět, že v sobě máte mocnou sílu Ducha. Důležitá je otevřenost, uvědomění a přítomnost. Stačí prostě být a vaše pravá podstata se okamžitě projeví.
Nezdráhejte se lidem ukazovat svoji pravou tvář. To ovšem zna­mená uvědomit si polarity, jež v sobě máte, a vytvořit si sjednocené pole vlastní plné přítomnosti. V celistvosti je nesmírná síla. V této chvíli se otevřete Duchu a jeho oživujícímu dechu.


Moudrost stínu
Pochybujete o tom, že mezi vámi a božskou podstatou je přímé spo­jení? Jste-li ve stínu Ik, máte možná pocit, že Bůh je mimo vás, a při vytváření své skutečnosti s ním neumíte spolupracovat. Ve stínu Ik možná zapomínáte na to, že vy jste také Duch, a čekáte, že Duch všechno zařídí. Mobilizujte všechny své možnosti, nehleďte na to, že se výsledky zdají zpočátku nepatrné a bezvýznamné, a jednejte na základě inspirace. Závan Ducha může být velmi jemný. Stačí si však představit inspiraci jako něžné pohlazení vánku a přímé spojení s božským vedením bude brzy navázáno. Soustřeďte svoji pozornost do jednoho bodu jako laserový paprsek. Při tvořivé manifestaci zá­visejí výsledky na jasném a koherentním záměru soustředěném do jednoho bodu. Když budete mít koherentní záměr, vědomí soustře­děné do jednoho bodu vás naladí na přirozenou harmonii se Zdrojem tohoto vědomí.
Zdá se vám, že vás omezují formy, například způsob prezentace náboženských organizací? Necháte se unášet podvědomými reakce­mi, které se projevují odporem k těmto formám nebo jejich hodnoce­ním? Nezapomeňte, že jiskřička pravdy je v každé formě! Nezdrá­hejte se opustit hodnocení, které je vaším výtvorem a brání vám v duchovním vývoji. Vezměte si příklad z galaktického větru, který vane všude a nikdy nesoudí.
Máte někdy pocit, že jste v neprodyšném vězení a že na vás všich­ni zapomněli? Už vás někdy někdo zradil, aniž jste věděli proč? Tyto pocity možná souvisejí se zdánlivou odloučeností, k níž došlo při vašem přechodu do hmotné formy. V této době však již víme, že oddělení je jen iluze. Prociťujte své vnitřní spojení s vesmírným řádem. Terapeutickou prací odbourejte své pocity odloučení a naplňte své poslání být poslem velké změny a zázraku na Zemi. Budete-li se pro­blematice odloučení věnovat, můžete se těšit na opětné sjednocení.

 

Akbal

Výslovnost: ak bal

Běžný mayský význam: noc, dům
Kvality: propast, tajemství, svatyně, klid, místo "vnitřního pohle­du", zahalující tma, cesta do vlastního nitra, ticho, snění, matrice snového pole, zkoumání snů
Symbol: děloha, propast, tmavá jeskyně, netopýr
Číslo: tři (rytmus)
Barva: černá
Rostlina: pelyněk Černobýl, mák, mandragora
Květiny: stephanotis, černá orchidej, hyacint, černá růže, černý ka­rafiát
Květová esence: bílá orchidej (přístup do světa snů)
Vůně: cesmína, pryskyřice Auromere
Kameny: hematit, obsidián, záhněda, černý turmalín, uhlový mě­síční kámen, onyx, černá perla
Živel: voda
Směr: západ
Moudrost stínu: příliš introvertní a subjektivní hledisko, deprese, smutek, sebehodnocení, strach před změnou
Transformace stínu: Zamyslete se nad tím, jak sami sebe posuzu­jete a hodnotíte. Jděte za svými vnitřními stínovými procesy a při­jměte moudrost, kterou obsahují.
Harmonická moudrost: integrace
Mudra: Zavřete oči, ruce spojte u pasu, dlaněmi nahoru, předkloň­te se. Potom se napřimte a předloktí překřižte na prsou.
Meditace: "Jsem temnota plná Světla a Ticho plné tance." (T. S. Eliot) Afirmace: "Putuji hluboko do svého nitra, do svatyně vlastní by­tosti, za poklady, jež tam na mě čekají."

Jsem Akbal,
všeobklopující temnota,
ticho nabité možnostmi,
propast zrození,
hluboké, němé útočiště,
svatyně,
lůno, v němž zraje sen,
olbřímí kadlub možností,
kde
vše
existuje
teď.
Na konci dlouhé chodby čeká zářivé světlo svobody. Až rozpukaným rtům pozvedneš nádobu svého bytostného Já, oslavíš návrat domů v mé teplé, temné, tiché svatyni.

Objevitel
Vstupte do svatyně vlastního Já, do náruče všeobjímající temnoty. Při vstupu do tunelu se ocitnete v naprosté tmě.
Vstupte do temného objetí lůna vlastního Já. Posaďte se a buďte zti­cha. Začíná cesta introspekce a integrace tajemných skutečností. Zbavte se subjektivního hlediska a podívejte se na svou současnou situaci nezaujatě a komplexně. Jestliže jste si vybrali glyf Akbal, znamená to, že by vám prospěla cesta do vlastního nitra, cesta za sny, idejemi a různými možnostmi.
Vstupte do potenciálu matrice snového času, kde je všechno mož­né. Naučte se využívat snění, kde není rozdíl mezi potom a nyní, představou a skutečností, snem a snícím. Všechno, co jsi, v co věříš, doufáš a co se ti zdá, tvoří tvé osobní snové pole. V tomto poli ne­jsou žádné oběti ani viníci. Do svého pole přitahujete prvky, které vám pomohou na cestě k dokonalosti a celistvosti. Buďte průzrač­nou bytostí.
Jestliže jste si vybrali Akbal, je vaším úkolem překročit hranice svého dosavadního vývoje. V tichu a ve tmě, které nosíte v sobě, se rodí velké možnosti. Je třeba se otevřít a vydat se do prázdnoty pl­né zdánlivé bolesti a nepohody, do místa tajemství, kde obnažením nevědomých obsahů dostanete odpovědi na své otázky. Zvláštní po­zornost věnujte snům. Ve snu se odhaluje tajemství všeobjímající temnoty, kde na vás čekají veliké poklady.


Moudrost stínu
Stín archetypu Akbal říká, že jste zaměřeni příliš do sebe. Ztratit se v domě vlastního Já znamená zůstat sám se smutkem a de­presemi. Hlas tohoto stínu ani hlas nevědomí byste neměli igno­rovat. Máte pocit, že vás nějaká vlastnost nebo určitý problém omezuje? Nebraňte se subjektivnímu pocitu, který lze transfor­movat jeho přijetím. Spusťte se do propasti a zjistěte, jaký má va­še subjektivita nebo vnitřní hledání pozitivní smysl. Třeba trpíte pocitem izolace, který je způsoben a zesilován přílišnou sebekri­tikou. V tomto případě je dobré vejít do svatyně ticha a zamyslet se, jestli příčinou těchto omylů nejsou vaše současné názory. Jedná se o váš vývoj, nezapomeňte tedy, že názor zralý k trans­formaci na sebe upozorní prostřednictvím stínu. Nebojte se vkro­čit do neznáma. Jít hluboko do sebe.

Kan

Výslovnost: kan
Běžný mayský význam: semeno, kukuřice, leguán
Kvality: semeno, první výhonky, klíčeni bytostného Já, stvoření, úrodná půda, těhotenství, otevírání, možnost rašení, jednání na zá­kladě inspirace, iniciace tvořivých myšlenek, vývoj sebedůvěry
Symbol: rostlina, která vyrostla ze semene; solar plexus
Číslo: čtyři (míra a cykly)
Barva: šafránově žlutá
Rostlina: korunní plátky slunečnice, pampeliška
Květiny: žlutá lilie, pryskyřník, narcis, měsíček
Květová esence: smokvoň posvátná (semeno osvícení)
Vůně: jetel, šafrán
Kameny: citrín, zlatý kalcit, zlaté tygří oko, chryzoberyl
Živel: oheň
Směr: jih
Moudrost stínu: pocity nejistoty; omezení nových možností; pocity strachu a nejistoty, nedostatek sebedůvěry; volba jistoty na úkor probuzení a růstu; omezené chápání svého bytostného Já
Transformace stínu: Uvědomte si, že úrodnou půdou jste vy i váš život, že vy můžete realizovat své sny a možnosti. Nedávejte před­nost iluzi bezpečí před novými příležitostmi.
Harmonická moudrost: progrese
Mudra: V oblasti solar plexu udělejte z jedné ruky misku, druhou rukou ji přiklopte a představte si, že držíte semínko. Potom obě ru­ce otevřete, aby semínko oplodnilo váš život.
Meditace: "Jsem Bodhi-mandala, možnost rašení."
Afirmace: "Jsem úrodná půda a klíčící semeno bytostného Já."

Jsem Kan . . .
Nedočkavě čekám, až ze semen, která jsi zasadil,
vypučí silné výhonky. Pečuji o ně s láskou,
vždyť jsou plné tvých snů a tužeb, které nosíš v srdci,
z nich vzniknou přenádherné tvary,
zářící krásou na tkanině stvoření. V tvých snech a plánech
se mocné kouzlo skrývá:pravé poznání sebe, Božího syna. I Has Boží v tobě volá, máš jít dál. Tebou se ve stvoření zrodil Stvořitel.

Objevitel
V mé mocné říši jsou semínka tvých vizí a snů, s láskou pěstovaná, protože probouzejí spáče a ozařují Velké tajemství.
Vytáhnete-li si kartu s glyfem Kan, znamená to, že je vhodná doba zasadit semínko nějakého úmyslu, projektu nebo snu. Nyní nastal čas jednat na základě inspirace! Přestaňte snít a začněte své myš­lenky tvořivě realizovat! Energie Kan též žádá, abyste přezkoumali svoji schopnost přijímat, protože semena nejlépe klíčí v člověku, kte­rý se umí odevzdat. Jak můžete tuto schopnost, která je předpokla­dem vzklíčení zasetých myšlenek, zvýšit?
Nezapomeňte, že semena klíčí sama a že uskutečnění každého snu začíná obyčejnou myšlenkou. Budete-li se příliš zabývat prove­dením, můžete se ztratit. Nejlepší je zasít svou nejniternější touhu. Procítit možnost, že semeno vašeho snu vzklíčí. Půdou pro přijetí snuje váš život. A do této úrodné půdy zasaďte své semínko. Dobrá vůle na začátku je světlem, díky němuž ze semínka vyroste krásný květ.
Všechna semena obsahují holografickou sílu vlastního naplnění. Kan představuje sílu, která řídí procesy nezbytné pro fungování or­ganismu jako celku. Vydejte se za svými nejhlubšími pocity a sny a dojdete k cíli.


Moudrost stínu
Máte strach, aby se vám nic nestalo a raději zůstáváte za pecí? Omezujete si nevědomky své možnosti tím, že pro ochranu své sko­řápky si vytváříte klamný pocit bezpečí? Nebojte se tuto skořápku, kterou jste si vytvořili z fixních představ o sobě i svém okolí, rozbít. Zbavte se starých struktur a názorů, které kdysi poskytovaly bez­pečí, a podejte ruku novým možnostem. Za hranicemi bezpečí a ru­tinních mechanismů každodenního života kynou dosud nepoznané možnosti.
Což nevidíte, jak si strachem a nedostatkem sebedůvěry omezuje­te svůj přirozený růst? Nebojte se i za cenu rizika projevit své na­dání a schopnosti! Právě riskováním vám totiž vzroste sebedůvěra. Přestaňte donekonečna opakovat, že podmínky pro setbu ještě ne­jsou dost dobré. Opak je pravdou. Nejvhodnější období je právě teď. O semínka se samozřejmě musíte starat. Úrodnou půdou jste vy, vaše touha si už obstará vše potřebné. Všechny sny a touhy nosíte v sobě a čekají na probuzení. Odpověď naleznete uvnitř, nikoliv ven­ku. Nezapomeňte, že semena obsahují úplný hologram celku, a po­kud se během růstu vyskytnou problémy, řešení se vždycky najde. Zasaďte své plány. Jakmile zapustí kořeny, budou viditelným proje­vem tajemství vašeho nitra.

 

Chicchan

Výslovnost: čík čan
Běžný mayský význam: had
Kvality: vitalita, vášeň, prociťování, moudrost těla, motivace, tou­ha, instinkt, tvořivost, had, kundalini, integrace, očišťování, intimi­ta, spojení s řádem
Symbol: svinutý had zvedající se z tekutého magmatu, základní čakra
Číslo: pět (střed)
Barva: rumělka (červenooranžová)
Rostlina: kardamom, třemdava bílá, kajenský pepř
Květiny: vousatka draslavá, mák, kobří lilie, oranžová lilie, gladiola
Květová esence: plamen lesa
Vůně: pižmo
Kameny: karneol, ohnivý achát, červený koral, oranžový citrín
Živel: země
Směr: východ
Moudrost stínu: volit raději známou a bezpečnou cestu než intui­tivní moudrost; hněv; přílišná identifikace s tělem a jeho smyslový­mi touhami
Transformace stínu: Používejte tělo jako nástroj transformace. Naučte se používat vášně a smyslů jako prostředku k přístupu k vyš­šímu vědomí.
Harmonická moudrost: tempo
Mudra: Spojte ruce na břiše a proplétejte je hadovitým pohyby v ob­lasti čaker, nakonec je spojte nad hlavou.
Meditace: "Jsem pazourek a troud posvátného ohně."
Afirmace: "Radostně přijímám a prožívám moudrost a vitalitu své­ho těla."

Otevřete se své probuzené vášni! Jsem posvátný had,
nic blyštivé světlo
protéká prudce tvou bytostí, uvádí tě do posvátné komory, kde jako hedvábný lotos tě čeká koruna nejčistší lásky, aby tě ozdobila.

Objevitel
Až vášnivým požárem se rozhoří tvůj plamen, objeví se lotosový věnec.
Chicchan je životní síla, která vyzývá k intuitivnímu jednání! Je tře­ba se řídit základními instinkty a intuicí. Vycítit řešení problémů. Jak na vás intuitivně působí současná situace? Jaký je motiv vašich roz­hodnutí? Zkuste se zaposlouchat do moudrosti, která je ukryta v chrá­mu vašeho těla. Nechtě tělo, ať integruje všechny úrovně vaší bytos­ti. Přímý kontakt s vlastním tělem osvobozuje od starých stereotypů.
Nyní je vám k službám životodárný oheň očisty. Chicchan nabízí instinktivní transformaci, při které se tělo očisťuje ohněm. Jestliže se zaposloucháte, uslyšíte moudrost energie jednotlivých čaker. Své tvořivé schopnosti můžete nyní realizovat s vášní. Uveďte celou svou bytost v soulad se svým posvátným ohněm.
Nezdráhejte se řešit intimní a sexuální problémy. Neuzavírejte se tanci vášně, který je spojen s vaší božskou podstatou. Je třeba pro­cítit hlubší touhu po intimním spojení. Chicchan vyzývá, abychom probudili svou vitalitu, moudrost těla a vášeň k životu.


Moudrost stínu
Dáváte přednost jistotě a vyšlapaným cestičkám před okamžitým rozhodnutím? Ve stínu Chicchan můžete nejednou uvíznout v zave­dených stereotypech. Máte-li pocit, že je váš život nudný a nezáživ­ný, zamyslete se nad svými stereotypy a obvyklým chováním. Najděte intuitivně nové způsoby, které přinesou více života, spon­tánnosti a vzrušení.
Jestliže jste si vytáhli kartu Chicchan, měli byste se zamyslet nad problémy intimity a sexuality. Tento glyf říká, že se toužíte o své nejniternější Já podělit s někým jiným a že prahnete po hlubokém intimním spojení. Jakmile se přistihnete při obvyklém výbuchu hněvu, nebojte se položit si otázku, zda příčina neleží v nenaplněné touze po intimním spojení.
V tomto stínu se nacházejí problémy spojené s fixací na fyzické tě-lo a smyslové žádosti. Neidentifikujete se příliš s tím, jak vypadá vaše tělo a jak se na vás dívají a jak vás posuzují ostatní? Chicchan vám připomíná, že tělo je nástrojem a průvodcem transformace. Navažte kontakt se svým tělem a smysly, které jsou prostředkem k aktivaci vyššího vědomí.
Postupnou integrací a přirozeným tokem této mocné životní síly můžete prožít posvátný oheň hadího tance, který je ve vašem nitru, lato vitální síla by měla přirozeně proudit. Buďte si vědomi svých stereotypních kritických soudů a opusťte je. Vyřešte si problémy související s tělem a sexualitou. Plného prožitku a moudrosti ze síly chicchan dosáhnete tehdy, spojíte-li vášeň s láskou. Tato posvátná energie vám pomůže při spontánním rozhodování a hledání nových
řešeni.

Cimi

Výslovnost: kí mí
Běžný mayský význam: smrt
Kvality: odevzdání, uvolnění, smrt, transmutace, odpuštění, poko­ra, zjevení
Symbol: šestihranný krystal v kořenech, jehličnatý strom, mech (žití ze smrti)
Číslo: šest (organická rovnováha)
Barva: lesní zeleň
Rostlina: kozlík lékařský, vrba
Květiny: gardénie
Květová esence: gardénie (odevzdání)
Vůně: gardénie
Kameny: malachit, nefrit, smaragd, dioptas, zoisit, mechový achát
Živel: vzduch
Směr: sever
Moudrost stínu: potřeba ovládat, strach ze smrti, deprese, boj a odpor
Transformace stínu: Odevzdejte se dokonalému řádu. Naslou­chejte tomu ve vás, co touží po smrti a transformaci. Přijměte její moudrost.
Harmonická moudrost: vyrovnanost
Mudra: Dlaně sepněte pod pravou tváří jako ve spánku. Potom pře-křižte ruce na prsou a přitom se ukloňte. Nakonec zvedněte hlavu se zkříženýma rukama v úrovni očí.
Meditace: "Jsem palivo ke zničení všech překážek, které stojí v ces­tě novému narození v Bohu."
Afirmace: "Uvolňuji. Nechávám být. Odevzdávám se. Odpouštím."

Odevzdej se
a splyneš se světlem v jedno. V posvátné říši smrti a transformace,čeká tě oáza klidu
a na bolavé rány hojivá mast odpuštění.Odevzdej se -
zemři proměnou a proměň se smrtí, přijmi můj nejcennější dar -rozkvět a zjevení pravé zahrady tvé bytosti.

Objevitel
Sametová oázo klidu, smrti, kterou se neumírá, vezmi si mě. Kéž se ti umím odevzdat, kéž vstoupím nevinný do posvátné zahrady.
Vytáhnete-li kartu s glyfem Cimi, přestaňte vzdorovat a odevzdejte se. Odevzdání neznamená kapitulaci, ale osvobození od touhy po moci, od názorů, že by něco mělo být tak či onak. Odevzdání zname­ná svobodu. Dostali jste nabídku uvolnit se z pout plánování, nechat vše být a najít inspiraci současné chvíle!
Proces odevzdání a uvolnění však nelze zaměňovat s nečinností. Jde o to zemřít symbolickou smrtí, vzdát se stereotypních názorů. Odřízněte suché větve, které již nerodí, a objevte své bytostné Já. Taková smrt znamená rozpad starých struktur ega, po němž může rozkvést zahrada vaší skutečné bytosti. Staré struktury, kterých jste se vzdali, nahradí automaticky nové způsoby života, noví lidé a nové myšlenky a směry. Odevzdání dává sílu a energii k plnější­mu prožívání života. Cimi učí pokoře. Pomůže vám přijmout s pokorou proces odevzdá­ní a uvolnění. Budete-li se však zdráhat, přinutí vás pokleknout na kolena. Vychutnejte nektar odpuštění, který je podstatnou součástí posvátného království smrti. Lpěním na starých strukturách a křiv­dách jenom omezujete své možnosti. Odpusťte sobě. Odpusťte ostat­ním. Nechtěje být. Vzdejte se všeho, co vás omezuje. Podívejte se do tváře všemu, čemu vzdorujete. Prožijete-li nějakou ztrátu, udělejte tlustou čáru a jděte dál. Budete-li ochotni jít tmavým lesem, poro­zumění a nové ideje se vynoří samy.


Moudrost stínu
Ocitneme-li se v situaci, kdy něco bolestného těžce snášíme nebo po­píráme, není od věci si položit otázku, jak bychom asi přijali smrt. Smrt je přirozenou součástí transformace. Někdy máte možnost pro­žit symbolickou smrt ve formě ztráty, rozvodu, nemoci nebo samoty. Tyto zdánlivě temné nebo svízelné zkušenosti vás mohou uvolnit. vazeb a očekávání, očistit k plnějšímu přijetí světla. Ocitnete-li se ve slepé uličce deprese nebo zoufalství, Cimi nabízí záchranný pás, cestu ven. Odevzdejte své břemeno sladkému uvolnění a odpuštění archetypu Cimi. Nevzdávejte se. Vždycky existuje někdo, kdo je ocho­ten pomoci. Stačí vztáhnout ruku, a už je tu kamarád, milovaný člo­věk, terapeut. Útěchu a podporu najdete v obětí ničím nepodmíněné lusky.
Dalším stínem Cimi je touha po ovládání, která může přerůst ve ni rach ze smrti. Tento strach se může projevovat jako tělesná, duševní nebo emocionální labilita nebo přehnaný strach o tělo, zdraví, peníze, nebo jako návyky a závislosti. Zamyslete se nad tím, co by mohla vaše symbolická smrt přinést. Transformace, kterou Cimi nabízí, spočívá v odevzdání, uvolnění a odpuštění. Jakmile staré stereotypy rozpoznáte, jako kouzelným proutkem se rozplynou a nabídnou vám přátelskou ruku, která vám ukáže cestu dál. (Viz také Akbal" a "Oc").

Manik

Výslovnost: man ík
Běžný mayský význam: uchopení, jelen
Kvality: dokončení, brána, nová příležitost (průlom), krása, identifi­kace, tanec, mudry, věštění, jednání Jako", duchovní nástroje, kněz nebo kněžka

Symbol: tsunami, ruka
Číslo: sedm (mystická síla)
Barva: magnetická modř
Rostlina: vrbina, svída krvavá
Květiny: modrá astra, modrá chryzantéma, modrá chrpa, chrpa luční
Květová esence: madia (rozšíření perspektiv)
Vůně: santalové dřevo
Kameny: měsíční kámen, vodní safír, modrý safír, modrý křemen, modrý kalcit
Živel: voda
Směr: západ
Moudrost stínu: problém s dokončováním věcí, přetěžování sebe sama; pocit, že nestačím, jsem pod tlakem nebo nesoustředěný; pro­blémy získání nástrojů; názor, že moc spočívá v nástroji
Transformace stínu: Uvědomte si příčinu vzdorovitosti a špatné kon­centrace. Naučte se dokončit započaté věci a radujte se z každého kro­ku na cestě. Předpokladem úspěchu je angažovanost, cílevědomost a otevřenost. Uvědomte si, že nástrojem světla jste jenom vy sami.
Harmonická moudrost: rozklad
Mudra: Ruce držte po obou stranách hlavy v úrovni uší, předloktí svisle, palce a ukazováčky tvoří "O".
Meditace: "Pro průsvitnost svého závoje sloužím jako brána k ji­ným dimenzím."
Afirmace: "Dokončuji. Otevírám. Jsem jedno se světlem."

Jsem Manik!
Vznášej se se mnou, vesmírný tanečníku!
Zde na Zemi jdi cestou krásy.
Mocná vlna tě nechce pohltit,
přináší požehnání a extázi. Obrať se tváří v tvář k vlně!
Neměj strach, čekej, až ohromná vlna zavalí tě,
vždyť tento příboj
tě navrátí zpět ke hvězdám! Odevzdej se elektromagnetickým vlnám,
jež ponesou tě vesmírem.Pomněte, že jste strážci spirálové moudrosti,
jako v posvátném okrsku chrámu. Svůj hlas dejte starým i budoucím
posvátným mravům,
pochodně božského ohně!

Objevitel
Pojď a vykoupej se v kouzelných vodách extáze. Tajemná vlna, nová příležitost, přístupy. Poplavíš se na vlně i ty?
Manik představuje bránu. Vkročíte dovnitř? Nenechte si ujít tuto příležitost k zamyšlení nad tím, co bychom mohli zdokonalit. Dokončení je přirozenou podmínkou toho, aby mohlo něco začít. Buďte jako voda. Jako tekutina proplujte bránou, která se před vá­mi otevírá. Manik vás očekává, stačí vstoupit.
Jestliže jste si vytáhli kartu s archetypem Manik, neuškodí za­myslet se nad tím, s čím se ztotožňujete - s jakými názorovými systémy, definicemi, rolemi, ideály a sny. Povšimněte si, co takové identifikace s sebou přinášejí. Zvolíte-li cestu růstu, měli byste ob­vyklé stereotypy odložit. S novým přístupem se dostaví nové příle­žitosti. Všechno nedokončené uzavřete a nenechte si ujít nové příle­žitosti.
Manik poskytuje příležitost k získání duchovních nástrojů. Na ur­čité dary a vlohy máte přirozený nárok. Nástroje umožňují komuni­kaci se svým nitrem i s ostatními lidmi. Úplně se otevřete a před vámi se rozprostře tabule plná darů a prostředků, kterými můžete utišit svůj hlad po duchovních hodnotách.
S archetypem Manik přichází Duch, aby připravil podmínky k za­svěcení, k přechodovému rituálu. Buďte ve střehu, abyste neminuli bránu zasvěcení. Při pomyšlení na růst se vás zmocňuje úzkost a od­por? Uvědomte si každé dilema nebo zdánlivou překážku, na kterou v životě narážíte. Nabízí se neobvyklá možnost odhalení vašeho po­tenciálu, darů a nástrojů. Brána se otevírá, stačí vstoupit.


Moudrost stínu
Ve stínu Manik se skrývá problém s dokončováním věcí nebo jejich neustálým odkládáním. Pokud máme pocit, že na úkol nestačíme, nebo se obáváme výsledku, dokončování vázne. Ve stínu Manik si na sebe bereme příliš mnoho, jsme pod tlakem, trpíme úzkostí, jsme zavaleni starostmi. Je tedy třeba se zaměřit na všechny neuzavřené záležitosti. Dokončení bude snazší, naučíme-li se radovat se i z jed­notlivých, dílčích kroků.
Nelpíte příliš na nástrojích, jako jsou knihy, krystaly, horoskopy a tarotové karty? Třeba si myslíte, že síla spočívá v nástroji a ne ve vašem božském spojení. Příliš pevné držení nástroje může zastřít zrak. Buďte otevření a pohybliví jako tekutina. Jakmile se začneme otevírat nástrojům božského smyslu života novým způsobem, může­me si představit, že jsme jako voda, která neodporuje ani nebojuje, ale teče a tančí. A nezapomeňte - nástrojem, cestou ke světlu jste vy sami! Staňte se ztělesněním velkoleposti, která je vaší podstatou!

zdroj: A. Spilsbury, M. Bryner: Mayské orákulum. Návrat ku hvězdám

 

melodii, kterou máte ukrytu ve svém srdci.

Lamat

Výslovnost: la mat
Běžný mayský význam: králík
Kvality: harmonie, hvězdné sémě, vhodné kombinace, ukazatel ces­ty, oktáva, láska bez hranic, jasná perspektiva, brána do páté di­menze, osudový vztah
Symbol: cesta ke hvězdám, výbuchy ohňostroje
Číslo: osm (harmonická rezonance)
Barvy: modrá a zlatá barva soumraku
Rostlina: kostival, Alteris farinosa
Květiny: japonský a holandský kosatec
Květová esence: hvězda jasmínu
Vůně: jasmín
Kameny: lazurit, hvězdné krystaly, hvězdný safír
Živel: oheň
Směr: jih
Moudrost stínu: pochybnosti o sobě, pocit oddělení od rozšířené přítomnosti svého bytostného Já; lekce disharmonie
Transformace stínu: Pomocí lásky odstraňte ze svého života dis­harmonii. Pěstujte harmonii. Najděte cestu ke své hvězdné podsta­tě. Soustředěním v přítomnosti dosáhněte stavu harmonie.
Harmonická moudrost: základní vlnová délka; vhodné kombinace
Mudra: Stejná poloha jako u glyfu Manik - ruce tvoří "O" v úrovni uší, předloktí kolmo. Pohybujte pažemi nahoru a do stran a přitom otevírejte "O" rozevřením prstů.
Meditace: "Jsem zážeh, vesmírná exploze rezonujících jisker na Boží tapisérii."
Afirmace: "Nyní jsem celý v přítomnosti. Jsem v harmonii s hvěz­dami!"

Jsem Lámat, který ukazuje cestu. Rozsévám zárodky vědomí
za jeho dosavadní hranice. Jsem zážeh, spirálová hvězdokupa,
zlatavý hvězdný pás harmonie hvězdné mozaiky.Pomalu vzniká nové jádro tvé energie,
bez pout zemské tíže. Za původními hranicemi
uvidíš nový střed, který září
třpytem hvězd z mého závoje,
šlehá jako světelné mandaly před tvou tváří. Pojď za mnou, stále dál
váben jiskřivým kouzlem hvězdného tance,
fascinující krásou
mých zlatých hvězdných rojů. Půjdeš-li dále stopou hvězd,
zjistíš, že jsi hráčem i nástrojem
vesmírné symfonie!

Objevitel
Ukážu ti cestu k hvězdné harmonii, rozezním v tobě nový akord tvého galaktického původu. Čím však přispěješ ty k posvátné písni stvoření?
Pocházíme z hvězd, tento náš původ s sebou přináší osudové po­slání. Obsahujeme úplný holografický program pro vývoj do Mysli světla. Máme v sobě vesmírnou harmonii. Právě jsme dostali výzvu, abychom se vydali třpytivou stopou hvězdného prachu domů. Obě­tujte své současné osobní plány širšímu pohledu. Zkuste jinak vidět, slyšet a žít.
Vybrali jste si Lámat, vaším úkolem je tedy zakomponovat har­monii do každodenního života. Sami se máte stát harmonií, která vás zavede k hvězdné podstatě. Lámat vás vybízí k harmonizaci - lidí, myšlenek a idejí. A řídit se přitom intuicí. Jít za svým srdcem. Odstranit napětí, které patrně prožívání harmonie omezuje. Na Zemi zní nová zlatá oktáva. Jaký bude váš tón v nové harmonii? Být láskou. Být světlem. Být harmonií.
Lámat představuje bránu k frekvencím páté dimenze. Předcho­zích sedm archetypů je pozemských. Archetypem Lámat začínají ar­chetypy svou povahou a frekvencí galaktické, a proto nás otevírají vyšším světelným kódům, které jsou součástí páté dimenze.Jestliže jste si vybrali tuto kartu, očekávejte, že budete přitahovat lidi se společným osudem. V současné době se vytvářejí účelové vztahy, které mají naplnit vyšší duchovní poslání. Na Zemi jste při­šli proto, abyste se pohybovali v synergistických strukturách. Týmy pracovníků světla z "Rodiny světla" se organizují a vytvářejí hvězd­né rodinné konstelace, aby se naplnily určité Boží záměry. Nechoďte lhostejně kolem bytostí, jež ve vás vyvolávají stejnou rezonanci a harmonii.


Moudrost stínu
Stín Lámat může znamenat, že chápete sami sebe jenom ve velmi omezeném, intelektuálním smyslu. Neztotožňujete se příliš s role­mi, které hrajete? Přehánění už bylo dost. Zamyslete se nad tím, jak uplatňujete své vlohy a schopnosti. Zbavte se při posuzování sebe sama kritičnosti. Ve vašem talentu a vlohách je ukryta velká moud­rost. Vždyť právě teď jste vším, čím jste kdy byli, jste nebo někdy bu­dete - rozšířenou přítomností vašeho bytostného Já. Jde prostě o to, projevit své vlohy, s nimiž jste se rozhodli v tomto životě pracovat. Krásný a silný člověk vyzařuje přirozenou harmonii.
Ve stínu archetypů Lámat si možná myslíte, že k osvícení vede je­nom jedna správná cesta nebo jediný systém. Každý učitel má však jenom jeden kousek skládačky, žádný z nich nemá "úplný návod", kromě vás. Jenom vy můžete integrovat vše, čemu jste se naučili. Moudrý ukazatel cesty Lámat vás vybízí, abyste se otevřeli pravdě všech učení, ale šli svou vlastní cestou.
V dalším stínu archetypů Lámat můžeme objevit, jakou lekci ob­sahuje zdánlivá disharmonie. Je třeba si uvědomit a praktikovat harmonii v každém aspektu každodenního života. Otevřít se har­monii, která již ve vašem životě existuje. Harmonie je základ, je to portál ke hvězdám, do něhož se vstupuje prostřednictvím pozem­ského těla. Právě zde začíná zpáteční cesta ke hvězdám. A právě archetyp Lámat ve vás může uvolnit vyšší oktávy galaktické symfonie.

Muluc

Výslovnost:mú lúk
Běžný mayský význam: kapka deště, voda
Kvality: signály, znamení, probuzená pozornost, uvědomění, rozpo­menutí na sebe, Boží vedení, Boží sémě, vesmírná komunikace, luna, lunární moudrost
Symbol: lotos, luna
Číslo: devět (velké cykly)
Barva: broskvová
Byliny: estragon
Květiny: meruňková růže, broskvová gladiola, amarylka
Květová esence: svída krvavá (vesmírná komunikace)
Vůně: broskev, lotos, meruňka
Kameny: broskvový měsíční kámen, botswanský achát, meruňková perla, obelisk z křemene
Živel: země
Směr: východ
Moudrost stínu: zapomínání na sebe sama, negativní samomluva, pocity méněcennosti, nedostatečné vnímání signálů z vesmíru; skrý­vání svého světla
Transformace stínu: Odložte závoj zapomnětlivosti. Staňte se ma­jákem probuzeného vědomí. Rozpomenete-li se na to, kdo jste, obje­víte bohatou studnici Božího vedení. Stýkejte se s lidmi, kteří přejí vaší plné realizaci.
Harmonická moudrost: modulace
Mudra: Pravou ruku položte na čelo, vytvořte "O" na třetím oku; le­vou paži držte v pravém úhlu, prsty s dlaní směrem dopředu.
Meditace: "Nechť lotos rozpomenutí probudí k životu posvátné sémě." Afirmace: "Jako galaktický maják a přijímač mám přímé spojení s božskou podstatou."


Jsem Muluc,
lotos rozpomenutí,
přináším sémě Velkého Slunce! Vzácné sémě hvězd, které nosíš v sobě,
už věky ochraňuji,
díky mé ochraně
neumlklo ještě jeho nesmělé tepání. Hvězdné jadérko čeká, hýčkané v náruči této chvíle,
a v jeho moci je o krásných hvězdách vypravovat! Jsem chvíle uvědomění, pokrm,
z něhož sémě žije. Jsem úryvek písně, který připomíná,
že cílem tvým je záře
naprostého rozpomenutí.S mou pomocí založíš překrásnou zahradu,
jež bude kvést z touhy po opětném shledání. Budu tě chránit rouchem měsíčního svitu,
než se v tobě probudí síla bojovníka. Ruce, jež vztahuješ ke mně, podržím tak dlouho,
než bude tvé rozpomenutí trvalé,
až plně pochopíš úryvek posvátné písně
jež oslavuje tvoji moc a krásu.
Až budeš píseň bezchybně zpívat,
pak otevřu svou náruč
a pustím tě dál. A síla rozpomenutí
ti dá křídla
k vesmírnému letu do světla.


Objevitel
Uvědomte si, že máte v sobě maják, přijímač probuzeného vědomí pro přenos božské podstaty.
Potomci hvězd, jste sémě Boží. Přijmete-li dar, který jste právě do­stali, rozpomenete se na to, co je ve vás velkolepé. Kdo jste? Proč jste sem přišli? Jaký máte vy, děti hvězd, úkol? Rozhlédněte se kolem se­be. Všimněte si, co vás silně přitahuje a co vás odpuzuje. Podívejte se na svou silnou stránku, na své nadání. Rozpomeňte se na sny z dětství, jaké jste měli rádi barvy, na oblíbené hrdiny a hrdinky.
Rozpomenout se znamená mít přímý přístup k rozšířené přítom­nosti, ke svému bytostnému Já. Rozpomenout se znamená uvědomit si své spojení s vyšším Božím řádem. Vzpomenete-li si na své by­tostné Já, probudíte své vědomí.
Muluc žádá, abyste dávali pozor na znamení a symboly, které vás mohou vést. Zvýšenou vnímavostí k těmto znamením můžete poro­zumět svým současným problémům. Uvědomte si, že jste přijímač i vysílač vesmírných zpráv. Nyní se probouzí a rozšiřuje vidění va­šeho třetího oka. Nastal čas se vykoupat v měsíčních vodách rozpo­menutí. Vzpomeňte si na ženská mystéria. Staňte se majákem. Svou pozornost přeneste plně do přítomnosti. Jste děti kosmu, kte­rým se právě otevírá brána probuzeného vědomí. Na kosmické sémě se také můžeme dívat jako na lunární inteligenci, obsaženou v symbolu Luny. Muluc je strážce moudrosti ženských mystérií. Práce s tímto archetypem vede k této prastaré studnici spirální moudrosti.
Moudrost stínu
Nacházíte-li se ve stínu archetypu Muluc, nejste s to plně ocenit ra­dy od svého bytostného Já. Unáší vás řeka zapomnění, ztratili jste spojení s vedením? Zamyslete se nad otupujícími kulturními nor­mami a hodnotami, jež jste bezmyšlenkovitě převzali nebo odvrhli. Všimněte si, zda není vaše rozhodování ovlivněno především identi­fikací s egem. Otevřete a podřiďte se vedení svého bytostného Já. Buďte pozorní. Všímejte si, jaké vnitřní popudy, sny, barvy, vůně na vás působí, jaký druh hudby vás oslovuje. Prosté rady, které tyto signály obsahují, vám mohou poskytnout odpovědi na otázky, které vás trápí. Probuďte v sobě tlumočníka, který z těchto signálů ne­omylně dešifruje pravdu.
Dalším stínem Muluc je pocit méněcennosti, skrývání vlastního světla. Jste na sebe přísní? Možná se ve vás skrývá nesmělé a zra­něné dítě, které bylo nuceno, pod tlakem životních zkušeností svou citlivost potlačovat. Nyní však nastal čas všechny bloky a traumata vyléčit, opět probudit k životu svou citlivost a s její pomocí odhalit zdroj věčného vnitřního světla. Rozhovor se sebou samým můžete vest jiným způsobem než doposud. Mobilizujte svou probuzenou sílu. Podívejte se do zrcadla svým třetím okem, které disponuje širším záběrem. Dopřejte si přátelství těch, kteří vaší rozšířené přítomnosti drží palce.

Oc

Výslovnost: ouk
Běžný mayský význam: pes, noha (chodidlo)
Kvality: průlom, nový začátek, vztahy, osudoví partneři, problémy emocionálního těla, přestavba minulosti, duchovní síla, průvodci a strážci, autentičnost, magnetizér, srdce
Symbol: vlk, pes, noha
Číslo: deset (manifestace)
Barva: zelenomodrá
Rostlina: červený jetel, habr, maliník
Květiny: stračka, narcis, agapanthus orientalis, zelenomodrý kara­fiát, smrk modrý
Květová esence: kopr (emocionální očista)
Vůně: rozmarýnový olej, nové koření
Kameny: chryzokol, azurit, indigolit, kyanit
Živel: vzduch
Směr: sever
Moudrost stínu: neautentičnost; problémy emocionálního těla: při­vlastňování, žárlivost; zapletenost v životních dramatech; pocit ne­dostatku podpory na cestě, pocit izolace od osudových partnerů
Transformace stínu: Najděte si objektivního "svědka", který vás díky svému nezaujatému pohledu může vyprostit z emocionálního dramatu. Přesuňte své emoce z roviny dramatu na rovinu, která umožňuje výběr, a vezměte si z nich poučení. Nebraňte se spojení a pomoci svých osudových partnerů.

Harmonická moudrost: afinita
Mudra: Levou ruku položte na srdce, pravou paži ohněte do pravé­ho úhlu s dlaní dopředu a prsty u sebe.
Meditace: "Jsem věrný šíp, který letí za svítáním osudu."
Afirmace: "Otevírám se novým začátkům. Přijímám strážce a průvodce."


Jsem Oc, tvůrce snů.
Spřádám energii a sny stejných vibrací, usedajících v harmonické jednotě na hřeben vlny osudu.
Až se naučíš jít sám
a budeš mít na cestu dostatek sil, zazní tvé bytostné Já mytickým voláním a přivolá ty, kteří jsou ti osudem určeni.

Objevitel
Ve službách osudu přivádím ti druhy tvého srdce, vzájemnou posvát­nou důvěru, nový začátek, vesmírné spojení, oslnivé odchody.
Až se rozezní vaše bytostné Já, dostaví se na jeho volání partneři, kteří vám jsou souzeni osudem - partneři, kteří jsou schopni poznat pravou podstatu vaší bytosti. Jak vás ale partneři mohou poznat, když se skrýváte v typizovaných rolích, diktovaných kulturními normami, a snažíte se za každou cenu přizpůsobit? Buďte svoji! Vyjadřujte svoji bytost v celé její kráse i zdánlivé odlišnosti. Své partnery bezpečně poznáte podle pocitu afinity. Je dobré procítit hlubokou vazbu k těm, kteří se k nám připojí. Nemyslet si, že jsme sami. Uvolnit pouta, která nás váží k oddělenému ,já". Otevřete se bohaté mozaice širších souvislostí a dejte se na cestu odhalování ta­jemství.
Poznejte své průvodce a strážce, totemy a spojence. Je ovšem ta­ké třeba přehodnotit své dosavadní přátele a známé. Žijete-li s ně­kým v úzkém svazku, zamyslete se nad jeho smyslem. Co vám ten­to vztah dává? Co se z něj můžete naučit? Jaká je náplň vašeho společného života?
Oc signalizuje životní zvrat: nový začátek, nové dojmy, nové spo­jence a přátele. Jakmile se začnete chovat přirozeně, začne se kolem vás shromažďovat vaše skutečná rodina. Budete-li nekompromisně tím, kým skutečně jste, budete přitahovat kouzla. Průvodci a part­neři vám umožní uskutečnit vaše dávné plány a sny. Neprocházejte bez povšimnutí kolem těch, kteří ve vás mohou vyvolat vzpomínku na posvátnou důvěru. Toužíte-li po "spřízněné duši", "té a žádné ji­né", a přesto jste stále sami, zaměřte se na problémy, které jste se zatím snažili řešit mimo sebe. Nikdo není sám - jakmile člověk na­váže duchovní spojení s jedním srdcem, dostaví se přátelé, kteří mu jsou souzeni.
Moudrost stínu
Máte pocit, že nejste schopni vybřednout z emocionálních dramat? Oc chce, abyste se nezaujatě podívali na role, které v životě neustá­le hrajete. V těchto rolích se projevují vypjaté emoce, jako je hněv, strach nebo žárlivost. Oc navrhuje, abyste vyzkoušeli ještě jednu ro­li, a sice roli objektivního "svědka", který tím, že se nedá zatáhnout do silných emocionálních reakcí, má možnost výběru. Pozorování vlastního života z různých hledisek je osvobozující. Prozkoumáním základních problémů a jejich emocionálních příčin zároveň naváže­te přátelský vztah se svou emocionální, reaktivní stránkou.
Všechny emoce jsou skvělým prostředkem k odhalení pravdy, z níž je pak třeba vyvodit poučení a vyřešit hlavní příčinu. Příčinou sil­ných "záporných" emocí bývají skrytá traumata a nevyřešené život­ní problémy. Hluboké emoce vznikají z pocitu samoty a touhy po jed­notě, kterou si možná emocionální tělo špatně vykládá. Snadno vás "vykolejí" pocity přivlastňování nebo žárlivosti? Je-li tomu tak, na­učte se vžít do situace toho "druhého". Podívejte se, jak to vidí on. Podaří-li se vám vzdát se své pozice a pobýt "v cizí kůži", získáte osvobozující pocit uvolnění.
Nezapomeňte, že máte vždy volbu. Jestliže žijete v zajetí vzpomí­nek nebo traumat z nevyřešených emocionálních problémů, stále se vám do života budou vracet lidé, situace nebo vzpomínky, které ob­sahují jejich emocionální náboj. Tímto způsobem na sebe problémy upozorňují a volají po řešení. Nikdo není viníkem a nikdo není obě­ti Nyní přišel čas problémy odstranit a vytvořit nové představy, které přinesou osvobození.

Chuen

Výslovnost: ču en
Běžný mayský význam: opice
Kvality: nevinnost, spontánnost, dítě v nás, humor, umělecké mistrov­ství, opice, taškář, přerušení, transparence, božské dítě
Symbol: delfín, opice, krční čakra
Číslo: jedenáct (disonantní struktury)
Barva: akvamarínová modř
Rostlina: řeřicha, maliník, máta
Květiny: sedmikráska, ostálka
Květová esence: ostálka (smích)
Vůně: skořice, pomeranč, potpourri
Kameny: akvamarín, modrý fluorit, tyrkys, modrý topaz, chryzopras
Živel: voda
Směr: západ
Moudrost stínu: přehnaná vážnost; problémy s vyjadřováním vlast­ních názorů; zneužívání humoru; necitlivost, sarkastické poznámky
Transformace stínu: Usmějte se! Projevte bez obalu vlastní ná­zor. Buďte zranitelní, citliví a otevření. Přijímejte životní krize s veselou myslí. Uzdravte dítě, které máte v sobě a nalezněte zno­vu svou citlivost.
Harmonická moudrost: humor
Mudra: S nevinným úsměvem si přiložte ruce na srdce. Potom si strčte palce do uší a třepejte a mávejte ostatními prsty.
Meditace: "Jsem sluneční paprsek zářící v krystalech smíchu."
Afirmace: "Jsem nevinné, upřímné, čisté božské dítě."

Jsem pojistný ventil a felčar jménem humor. V jediném okamžiku ti moje nespoutaná nátura
nastaví zrcadlo tvých sebeklamů. Říká se o mně, že s pomocí tvých přemoudřelých výroků,
jak by měl život vypadat, ti nastavuji nohu: "Měl bych-musím-mám být tvrdý!" Mám za úkol házet ti klacky pod nohy
aby ses naučil se sobě vysmát, Je to opravdu k popukání,
to ubohoučké divadlo,
jež hraješ ty, kdo něco v kosmu znamená.Děláš si z nekonečna těžkou hlavu?
Troubo! Vesmír je tady na zábavu

Objevitel
Stříbrný kruh delfínů nás zve k tanci a zpěvu. Lehké srdce probouzí lásku. Božské dítě přinese nebe na Zemi.
Chuen, opičák a taškář, ruší struktury, obrazy a přesvědčení, které již odsloužily. Chuen vyzývá ke spontánnímu a nevyzpytatelnému jednání. Rozjasněte se! Usmějte se! Nebuďte tak vážní! Důvěřujte kouzlu okamžiku. Uvidíte, co může ze spontánnosti vzniknout. Osví­cení nemusí znamenat jenom námahu, ale i rozkoš!
Jestliže jste si vytáhli tento glyf, nestěžujte si, že vás nikdo nevaroval. S největší pravděpodobností se totiž objeví opičák taškář a obrátí vám život vzhůru nohama. Ohroženy jsou všechny nevědomé problémy, které volají po změně. Bude se vám zdát, že se všechno propadá do chaosu a destrukce. Neměli byste však zapomenout, že dokonalost je ve všem, co se přihodí. Jakmile se zdi zřítí, objeví se úsměv a zazáří paprsek vašeho bytostného Já.
Jak ale jenom vnést do všedního života trochu humoru a legrace? Při řešení problémů zanechte úporného promýšlení od A do Z. Co to jednou zkusit s tvořivostí a hravostí? Odpověď se může objevit ve chvíli, kdy ji nejméně čekáte. Což takhle jednou otevřít dveře s nápi­sem Vstup zakázán? Být chvíli klaunem? Jestliže jste ve svízelné situaci, zkuste ji nafouknout a vidět z humorné stránky. Když se vám něco zdá příliš složité, zjednodušte to. Dovolte jednou svému božské­mu dítěti, ať tančí, kreslí, maluje, zpívá, směje se a hraje si, jak se mu zachce. To může dělat božské dítě každého věku. Teď nadešla ta pra­vá chvíle. Prožívejte své sny a vize, všechno je posvátné a od přírody rozkošné a radostné. Jako božské dítě jděte stezkou znovu získané ne­vinnosti. Odhoďte vrstvy starostí a získejte opět celistvost. Najděte zase důvěru ve svém srdci. Nezapomeňte, že jako božské dítě nemáte na práci nic jiného, než ztělesňovat jednoduchou přítomnost lásky.
Moudrost stínu
Ve stínu Chuen se skrývá několik problémů, jedním z nich je zraněné dítě. Kde je příčina traumatu? V lichých nadějích, které do dítěte vklá­dali rodiče nebo společnost? Tento stín vyžaduje nový pohled na citlivá místa a na emocionální reakce, kterými jste v sebeobraně řešili problé­my. Jestliže jste si vytáhli tento glyf, máte nyní dítě v sobě uzdravit. Léčbu můžete začít tak, že budete vyjadřovat své hluboké pocity a pro­blémy ihned poté, co se vyskytnou. Důležité je rozhodnutí rozloučit se starými stereotypy, další kroky vyplynou automaticky.
Chuen často vtrhne nečekaně do zaběhaného způsobu života a rozvrátí všechno, co přestalo sloužit dalšímu vývoji. Avšak zážitek, který se může zdát zpočátku nepříjemný, skrývá možnost transfor­mace a nabízí nové pohledy a řešení.
Dalším stínem archetypu Chuen je neschopnost dívat se na situaci s humorem. Myslíte si, že radost a smích není nic pro vás? Bráníte se vyslovit svůj názor? Podívejte se na spontánní pravdy nebo skryté pro­blémy, které se dají vyjádřit žertem. Necháváte si své názory pro sebe, jenom abyste skryli svou nešikovnost a zranitelnost? Bojíte se, že by mohly vyjít najevo pocity méněcennosti nebo strach z cizí kritiky?Také byste se měli zamyslet nad tím, zda vám humor neslouží jen k to­uni, že se druhým lidem vyhýbáte, urážíte je, kritizujete, odmítáte nebo se jim posmíváte. Je vám humor dobrý jenom k tomu, abyste vlastní problémy promítali do někoho jiného? Pocity je třeba vyjadřovat upřímně. Mít srdce otevřené. Být kouzelným dítětem, které se nebojí říci, co si opravdu myslí. Vyprávět sen z dětství nebo dávno zapomenutou... Podívat se na své skutečné touhy. Nebát se být zranitelný, opravdu vyslovit svůj názor. (Když to dokážete, neuvěřitelné výsledky na sebe nenechají čekat.) I když vám zrovna není do smíchu a někdo si z vás dělat legraci, nezapomeňte, že humor a smích jsou zázračné léky.

Eb

Výslovnost: eb
Běžný mayský význam: koště, tráva
Kvality: hojnost, sklizeň, kalich, prázdnota, otevřená nádoba, rege­nerace, vděčnost
Symbol: roh hojnosti, kalich
Číslo: dvanáct (složitá stabilita)
Barva: barva zralé pšenice
Rostlina: kokoška pastuší tobolka, černohlávek, zázvor
Květiny: rajka
Květová esence: rosa macrophyla (velké množství)
Vůně: jabloňový květ
Kameny: křemen s krystaly rutilu, křemen s přísadou zlatého vá­lence, císařský topaz
Živel: oheň
Směr: jih
Moudrost stínu: problémy naplnění, hojnosti a nedostatku; pro­blémy myšlení, přeceňování nebo podceňování intelektu
Transformace stínu: Buďte soběstační a zjistěte, co vám přináší radost a naplnění. Naučte se "nevědět", vyprázdnit se, abyste se mohli naplnit rozšířeným věděním. Buďte v přátelských vztazích se svými intelektuálními schopnostmi. Používejte tělo jako přijímač vyšších frekvencí.
Harmonická moudrost: rezonance
Mudra: Ruce vzpažte nad hlavu, potom je přibližte k hlavě a dlaně rozevřete ve tvaru "V" k nebi.
Meditace: "Jsem vesmírný roh hojnosti, tebou proudí dary spirálo­vých galaxií."
Afirmace: "Jsem otevřený kalich. Jsem radostným projevem ves­mírné hojnosti."

Člověk je kalich.
A pokud chce, může svou číši
nektarem bohů naplnit. Svou žízeň může utišit
a nemusí se bát, že roh hojnosti
přestane přetékat. Jen volně vydechni
a prožij lehkost, se kterou dnes
z látek horších zlato ryzí vzniká. Je tomu tak. V této chvíli jsi
nejsladším ovocem lásky ty!

Objevitel
Odevzdal jsem se prázdnotě. Rozpřáhnu-li ruce k nebi, kalich mé by­tosti se naplní nevýslovně sladkou životni silou.
Nadešel čas oslav! Eb přináší vesmírný roh hojnosti, grál, po němž odjakživa toužíte. Otevřete se jako kalich. Pozvedněte prázdnou čí­ši a naplňte ji životem rozšířeného vědomí. Aktivací duchovních da­rů se dráhy připravují k transformaci.
V každodenním shonu však člověk nejednou tyto vzácné a často nenápadné dary přehlédne. Chce to ubrat rychlost, otevřít se a vzdát se lichých nadějí. Otevřete svá srdce a přijímejte, přestože doba ne­ní jednoduchá. Zbavte se stereotypů a očistěte mysl. Připravte se na mocný vír, který do vás pronikne a dodá vám sílu. Glyf Eb vás zak­tivuje, očistí a naladí, abyste se stali plnohodnotnou lidskou bytostí. Člověk je kalich, otevřená nádoba schopná přijmout neomezenou re­zonanci rozšířeného Já. Stačí pochopit tajemství, že kalich lidského těla je ve skutečnosti kalichem vířících galaxií.

Moudrost stínu
Zdá se vám, že pohár není z poloviny plný, ale poloprázdný? Trpíte nedostatkem lásky, zájmu nebo peněz? Je-li tomu tak, nacházíte se možná ve stínu glyfu Eb. Problematika omezených možností má ko­řeny v minulosti a volá po řešení. Zde je také ukryt klíč k rohu hoj­nosti. Svádíte odpovědnost za své pocity nebo nedostatky na někoho jiného? Každý člověk si za svůj pohár ručí pouze sám. Naučte se při­jímat a rozhodněte se, co můžete pro naplnění poháru udělat. Jestliže budete vesmíru vděční za to, co už máte, vesmír vás naplní vším, po čem toužíte.
Dalším stínem Eb je buď přeceňování, nebo podceňování intelek­tu. Eb žádá, abyste udržovali se svým rozumem dobré vztahy. Možná, že vycházejí najevo staré stereotypy, například zmatek a úzkost, které pociťujete při úporné snaze mít všechno od A do Z na­plánováno. Budete-li s glyfem Eb pracovat, může dojít k transforma­ci mozkových drah. Vhodným prostředkem je meditace, kdy vyjde najevo pocit, metafora nebo obraz a ve vědomí se pak mohou zafixo­vané mentální stereotypy změnit. Je třeba se otevřít životním šan­cím a umět je prakticky využít. Na jedné straně ocenit úchvatnost rozumu a přirozeného řádu. Na druhé straně umět mysl vyprázdnit, aby se mohla naplnit neomezenou hojností a světlem.
Máte ve zvyku se hodnotit a vypočítávat, co všechno jste nedoká­zali? Důležitější než transcendence těla a duše, emocí, bolestí a pro­blémů je láskyplné přijetí svého lidství. Své smysly uveďte do sou­ladu s duchovními cíli. A mějte úctu k vlastnímu tělu, protože tělo je posvátným kalichem bytostného Já.

Ben

Výslovnost: ben

Běžnýmayskývýznam: třtina
Kvality: pohyblivé orientační body, cestovatel prostoročasem, ten, který chodí po obloze, andělský posel, nebeské sloupy, odvaha, nové směry, tajemná cesta, soucit
Symbol: srdeční čakra
Číslo: třináct (univerzální pohyb)
Barva: růžová při západu slunce
Rostlina: mandlovník, slaměnka, hřebíčkovec
Květiny: růžová růže
Květová esence: stříbrný meč (duchovní probuzení)
Vůně: růže, růžová pelargonie
Kameny: kunzit, růžový krystal, růžový safír, růženín
Živel: země
Směr: východ
Moudrost stínu: touha po samotě, ústup, strach z neznáma, ome­zený počet orientačních bodů
Transformace stínu: Řešením naléhavých problémů zjistěte své hranice. Načerpejte světlo odvahy a soucitu a vyzařujte je na ostat­ní. Dívejte se na život jako na posvátnou cestu.
Harmonická moudrost: rovnováha
Mudra: Ruce vzpažte, jako byste vytvářeli sloup. Potom jimi pohy­bujte nahoru a dolů, jako byste stahovali nebeské sloupy na Zemi.
Meditace: "Jsem znějící zvon. Jakmile se jednou rozezním, není ná­vratu. Nechť světlo lásky, které je ve mně, proudí do života každé­ho, koho se dotknu, a šíří se dál do nekonečna."
Afirmace: "Jsem sloup neviditelného chrámu, který přináší nebe na Zemi."

Jsem Ben,
přicházím, abych tě dovedl
ke zprávě, již máš v srdci: Jsi sloupem světla na Zemi
a nebe je místo, kde stojíš!


Objevitel
Jsem tajemství srdce. Slyš moje tajemství: "Tady jsem, ten, který jsem!"
Citlivě sledujte, jaký významný posun probíhá ve vašem vnímání a chápání světa. Staré orientační body se mění. Nenechte si ujít pří­ležitost. Nebojte se riskovat. Jakmile se dostanete za své hranice, tam, kde to už neznáte a kde si již nejste jistí, nemějte strach a pusť­te se dál do neznáma. Na tomto tajemném místě dojde vlivem změ­ny orientačních bodů ke kvantovému skoku. Staňte se chodcem po nebi, přijměte andělskou zprávu, objevte možnosti cestování mezi dimenzemi. Až se orientační body rozestoupí, stanete se poutníkem
v čase a prostoru.
Hranice dosavadního růstu mají velkou magickou moc. Až se k těmto hranicím dostanete, budete mít pochopení pro ty, kteří, stej­ně jako vy, využívají ke svému duchovnímu vývoji svých pozem­ských zkušeností. Přemýšlejte o nových věcech, rozšiřujte si obzory, vzpomeňte si na svá křídla. Až se osmělíte a vstoupíte do nové rea­lity, čeká vás tajemná cesta. Vydali jste se na cestu za rovnováhou.

Moudrost stínu
Jaký máte pocit při představě, že jdete do neznáma bez jakýchkoli záruk? Vaším novým úkolem totiž je probádat neznámé území, kte­ré vám nahání hrůzu, kde se doposud pevné orientační body začaly najednou pohybovat. Ztratili jste pevnou půdu pod nohama, vznáší­te se jako ve stavu beztíže. Nejdříve budete možná trochu nervózní, ale až si zvyknete, tajemství vás začne vzrušovat a dostaví se i od­vaha, kterou budete ke zvládání nových situací potřebovat.
Nezapomeňte, že svůj svět si vytváříme svými názory a zvyky, které považujeme za pevné orientační body. Změnou těchto bodů se mění i realita. Jakmile zakotvíte v sobě a navážete spojení se Zdro­jem, budete mít rádce, s jehož pomocí se bezpečně dostanete tam, kam budete chtít. Z této základny pak můžete podnikat výpravy a prozkoumávat po libosti nová tajemství. Dívejte se na život jako na posvátnou cestu. Seberte odvahu a s citem procházejte všemi si­tuacemi, které vám připadají obtížné nebo nepohodlné. Hlavu vzhů­ru, nebeští poutníci. Tento glyf je zpráva od andělského posla, který vám nabízí sílu a odvahu, jež k dobrodružné cestě do neznáma bez­podmínečně potřebujete.
Dalším stínem Ben je "řešení" problémů nebo kompenzace skrytých nedostatků odchodem do ústraní a životem poustevníka. Trávíte spoustu času o samotě nebo pěstováním meditace, umění či fanta­zie? Obtížně se vyrovnáváte se zdánlivě ostrými hranami každoden­ního světa? Tyto potíže jsou přirozeným důsledkem toho, že jste za­chytili signály z jiného světa. Kontrast mezi "světlem" a každoden­ním životem může vést k rozhodnutí, že místo cesty vpřed se raději dáte na ústup.
Řešení problému spočívá v rovnováze mezi duchovními potřebami a životní cestou. Načerpejte do sebe tolik světla, aby z vás vyzařo­valo a naplnilo váš život soucitem. Na světě je mnoho lidí, toužících po doteku člověka, který se již světlu otevřel a může je předávat dál!

Ix

Výslovnost: íš
Běžný mayský význam: jaguár, srdce
Kvality: integrita, vědění srdce, shoda s Boží vůlí, kouzelník, ša­man, jaguár, ten, který vidí v noci, kněz, světlonoš, magie, zasvěcení
Symbol: jaguár, kouzelná hůlka, vševidoucí oko, páv
Barva: opalizující, duhová
Rostlina: oman pravý, bazalka
Květiny: lilie
Květová esence: slunečnice (produchovnění ega)
Vůně: pačuli
Kameny: duhový měsíční kámen, vltavín, opál, křišťálová koule,
zelený turmalín Živel: vzduch Směr: sever
Moudrost stínu: problémy integrity, osobní moci, ovládání; vůle vyplývající ze souladu s Boží vůlí; potřeba souhlasu a uznání, dis­harmonie rozumu a srdce
Transformace stínu: Vytvořte nerušené spojení mezi Boží vůlí a svým bytostným Já. Buďte transparentní, o magickou sílu ne­usilujte, sama se bezděčně dostaví. Otevřete se vědění srdce a ne­omezeným možnostem. Harmonická moudrost: melodie
Mudra: Levou rukou vytvořte tvar misky pod srdcem, pravou ruku vzpažte nad hlavu a pak ji připojte k druhé ruce u srdce, jako sym­bol souladu s Boží vůlí.
Meditace: "Z kouzelnického pláště je plachta k duchovní plavbě po vesmírných oceánech. Leť na slunečních proudech do věčné svobody!" Prohlášení: "Vědění srdce mě uvádí do přirozené harmonie s Boží vůlí."

Stačí jen dotyk mé hůlky,
a cítíš vůli Boží a poddáváš se jí.
V mé hůlce je moc,
napětí, dobrota i něha,
jež rychlostí blesku časem a prostorem letí,
lehce a oddaně.
Můj čin vychází z oslnivého světla vnitřního Slunce pravdy, stojím, nevinnost sama, v souladu s prvotní formou světla, kouzelná hůlka, struny z křišťálu, hlas srdce.
Jak já může být každý, i ty, mudrci blázne, jsi okno, kterým padá Boží svit.

Objevitel
Věštče jaguáre, rozšiř můj pohled. V souladu s Boží vůlí tě volám, abys vytříbil mou neporušenost!
Karta s glyfem Ix znamená magii. Vytáhli jste si kouzelníka světla, věštce jaguára. Dosáhnete-li širšího pohledu, naplní se život vzruše­ním a kouzlem. Ix nabízí zasvěcení. Uchopte svou "kouzelnou hůl­ku" a naučte se používat vůli v zájmu prospěšných věcí. Prostou pří­tomností, pouhým bytím se otevírají kouzelné dveře k jiným dimen­zím. Magie je typ vnímání. Magie tančí jenom v přítomném čase. Předpokladem magie je uctivá pozornost. Máte v sobě dost ticha, abyste ji mohli přijímat? Aby mohla magie odhalit svou tvář, vyža­duje otevřené, pružné vědomí. Pokud se tedy snažíte mít věci pod egoistickou kontrolou, pravděpodobně kolem sebe nic magického ne­najdete. Oprostěte se. Přestaňte přemýšlet a vstupte do přímého vnímání skutečnosti. Magie pak nebude mít na vybranou a vyzvání k tanci již nebude moci odmítnout.
Ix vyzývá člověka k harmonizaci vlastní vůle s vůlí Boží a k hle­dání odpovědi nikoliv venku, ale uvnitř. Své motivace a akce pro­zkoumejte z hlediska integrity. Záměry je třeba vést, řídit a uspořá­dat moudrostí srdce. Myslete srdcem. Buďte světlonošem. Koupejte se v Boží nevinnosti, která je cestou k nejvyšší magii.
Získejte zplnomocnění. Až se napojíte na zdroj své radosti, která se projevuje ve vaší kráse a síle, energie se automaticky zvýší a pro­nikne do větší části vaší skutečné bytosti. Kromě vás vám skutečnou moc nikdo a nic nedá. Sílu získáte okamžitým řešením vzniklých problémů. Když vaše myšlenky a činy budou v jednotě, neuvěřitelné výsledky na sebe nedají čekat.
Moudrost stínu
Ve stínu glyfu Ix jsou problémy integrity, ovládání, osobní moci a vůle. Zamyslete se nad tím, oč usilujete a k čemu používáte duševní sílu. Říkejte, co si myslíte, a jednejte bezúhonně. Buďte čestní a věrní so­bě. Přiznejte se ke svému stínu a k jeho řešení přizvěte sebe i ostat­ní. Vzdáváte se své moci jenom proto, aby vás ostatní chválili? Skutečné povolání kouzelníka má svůj základ v integritě vědění srd­ce. Svou osobní vůli je třeba používat v souladu se srdcem. Navažte těsnější spojení se svým bytostným Já, které již kouzelníkem je! Ve stínu kouzelnického pláště se nacházejí pocity, jako je soutěži­vost nebo potřeba pochvaly, prestiže nebo společenského postavení. Příčinou těchto pocitů bývá často touha po moci a ovládání. Plášť opravdového kouzelníka propouští vůli Boží. Vzdejte se své potřeby být chválen nebo ovládat. Poznejte své pravé poslání - být čistým oknem, kterým prochází světlo. Otevřete svůj život kouzlům a zá­zrakům.

Men

Výslovnost: men
Běžný mayský význam: orel, pavučina
Kvality: naděje, angažovanost, milosrdenství, globální vědomí, sny a vize, planetární myšlení, víra v sebe
Symbol: shromáždění orlů, třetí oko, fialový plamen
Číslo: patnáct
Barva: levandulová
Rostlina: indiánská dýmka, ptačinec, muškát
Květiny: vřes, šeřík
Květová esence: devaterník penízkový (vize)
Vůně: levandule, šeřík, vřes
Kameny: ametyst, lepidolit, zpívající krystaly
Živel: voda
Směr: západ
Moudrost stínu: posedlost službou ostatním, role zachránce, "spa­sitele" ostatních, neschopnost odmítnout, ztráta naděje a smyslu, pocity marnosti
Transformace stínu: Naučte se sladit práci s péčí o sebe a odpo­činkem. Důvěřujte si! Jděte za svými vizemi a sny. Nezapomeňte na smysl a poslání v rámci vyššího řádu.
Harmonická moudrost: tok
Mudra: Rozpažte ruce a pohybujte jimi nahoru a dolů jako letící orel. Meditace: "Cítíte, jak vás přitahuje síla mých křídel? Leťte za mnou k jedinému srdci v krystalovém jádru."
Afirmace: "S vizí a nadějí zde tančím a zpívám pro jedno srdce!"

Jsem Men,
orlí pohled a sen. Za mnou, kdo máte křídla,
vzhůru na vzdušných proudech poslání! Proud vědomí v mohutných křídlech bude náš zdroj. A ladným letem planetární mysli
ukažme stezku věčné krásy těm, kdo poletí za námi.
Roztáhněte perutě,
orlové nového Slunce květin! Leťte se mnou na třpytné vlně
nového života,
společně vytvoříme
zahradu Sambally, s radostí očekávanou. Píseň zní v každé buňce,
refrén tě uvádí v rezonanci
se zlatou oktávou, která zní nyní
vědomím Země,
zpívá jako krystal
v oslnivém světle lásky. Jak ty se měníš, Gáio, měním se i já. I já se probouzím
v paprscích Boží lásky, padajících k Zemi. Jedno jsme, ty i já!

Objevitel
V levandulovém světle se vznáší orlové, křídlo vedle křídla. Ve svě­telných vírech tančí a hrají si služebníci milosrdenství, s cílem za­žehnout jedno srdce.
Tento glyf poskytuje "naději", že se uskuteční naše tajná přání. Energie Men vyzývá k víře v sebe, k víře ve sny a vize, bez ohledu na to, co si o nich myslí okolí. Díváte se z orlí perspektivy. Můžete radostně tančit na Zemi v hávu světla a zvuku, který se zvedá z krystalového jádra. Jste členem jedné velké lidské rodiny. Probuďte se a vzpomeňte si na své planetární poslání, na mystické volání a naději v těchto magických časech. Staňte se vším, čím jste! Přišel čas shromáždění orlů.
Men vyzývá, abyste se službě této planetě věnovali s větším nasa­zením. Zabývejte se vším, co souvisí s osobním vývojem a vývojem ce­losvětového myšlení. Jste buditelem, reformátorem, vizionářem, který má poslání a zmocnění. Součástí vize je i soucit s ostatními a rozho­dování ve světle celosvětového vědomí. Položte si otázku, jak byste mohli uplatnit soucit se sebou samým, se Zemí a ostatními lidmi. Při výběru práce, partnerů, bydliště a projektů mějte na mysli prospěch Země a jejího tvorstva. Rozšiřte své duševní obzory. Roztáhněte kříd­la a, vzneste se do výše a podívejte se na naši planetu z ptačí per­spektivy. Proneste afirmaci: "Tvou proměnou, Gáio, se měním i já! Probouzím se jako návrat božské lásky a světla. Jsme jedno, ty i já, Gáio, tvé probuzení má léčivé účinky. Mým probuzením se uzdravu­ješ ty. Naše květy se extaticky otevírají v záři nového Slunce květin."
Moudrost stínu
Toužíte po tom, aby se stav naší planety změnil, ale situace současného světa ve vás vyvolává pocity beznaděje a zoufalství? Postrádá váš život radost, naději a vzrušení? Podívejte se na prostředí, v němž žijete, na svou práci, vztahy a rozhodnutí z hlediska vaší vize. Zjistěte, z čeho má­te radost, co vás uspokojuje. Neschovávejte se vzadu! Posláním toho, kdo hledí na svět z orlí perspektivy, je vytvořit věci nepřekonatelné krásy. To, že jste zrovna tady, teď, v době velké transformace, má vyšší smysl! Půjdete-li po stopách pocitů a synchronistických zkušeností, najdete klí­če k cestě probuzení. Neztrácejte naději a víru v sebe a své představy!
Jste něčím posedlí nebo vás něco neustále někam žene? Sloužíte ostatním a sebe zanedbáváte? Dělá vám potíže, když máte někoho od­mítnout? Nezdá se vám někdy, že to se službou ostatním a snahou o je­jich spásu přeháníte? V tomto stínu se často schovávají ti, kteří se po­važují za služebníky planety. Své poslání je třeba naplňovat bez křečí. Nejprve naplňte svůj pohár, protože službou sobě ve skutečnosti napl­ňujete i kalich celé planety. Je třeba žít s vědomím, že jsme všichni jed­no. Protože jste členem jedné velké rodiny, vaše uzdravení automatic­ky přispívá k vyléčení celého světa. S pomocí fialového plamene trans­mutace, který má moc léčit a transmutovat ve světle Božím všechny osobní a kolektivní problémy. Se srdcem naplněným soucitem poslou­chejte, jaké rady vám dá ve věcech služby Gáia. Radostným zpěvem probuďte

Cib

Výslovnost: kíb
Běžný mayský význam: sova
Kvality: milost, důvěra, vnitřní hlas, intuice, řídit se vnitřním vede­ním, galaktický kanál, přijetí, mystický přenos, komunikace s bož­skou podstatou, kosmické vědomí, zlatý sloup, převozníkovo bidlo
Symbol: bidlo, hůl, sova
Číslo: šestnáct
Barva: indigo, zlatá
Rostlina: rozrazil, světlík
Květiny: ďáblík bahenní
Květová esence: rose webbiana (pozemská a andělská harmonie)
Vůně: konvalinka, zimolez
Kameny: iolit, kovelit, zdvojčetnělý křemen
Živel: oheň
Směr: jih
Moudrost stínu: nedostatek důvěry ve vnitřní hlas, neschopnost cítit duchovní vedení a jednat podle něj
Transformace stínu: Navažte spojení s božským Já. Staňte se pří­mým kanálem Ducha. Důvěřujte ve svou mystickou inteligenci. Nalaďte se na jasné signály z vnitřního vedení.
Harmonická moudrost: milost
Mudra: Ruce natažené nad hlavu tvoří velké "V" jako anténa pro příjem vesmírných signálů. Potom se konečky prstů dotkněte třetí­ho oka, dlaně roztáhněte do stran a vytvořte písmeno "V".
Meditace: "Jsem nádherný lotos, který v noci rozkvétá na horním konci tvé zlaté, světelné hole."
Afirmace: "Beru do rukou hůl, jež představuje mou moc."

Jsem Cib, mystický posel slunečního vědomí. Požehnaná je zpráva, kterou šířím svou holí! Otevři se mi jako kalich. Až se naladíš na mou frekvenci,
budu přenášet přímé vědění bez námahy,
milostí. Osvoj si důvěru, prázdnotu, schopnost přijetí bez očekávání.
Zaposlouchej se do galaktických frekvencí,
do sametové kadence vnitřního hlasu.
Extáze hudby sfér vtrhne do každého koutu tvého bytí.
Prociť ji už nyní a zasaď její tóny
do zahrady důvěry, o niž jsi tak pečoval ve jménu lásky.
Raduj se ze svatého přijímání.

Objevitel
Poutníku, slyš vnitřní hlas své sluneční podstaty. Sovo, která jsi po­slem Velkého Slunce a ladně se vznášíš v záři mystického poselství, tiše rozhlas zprávu o opětném, shledání.
Cib je potvrzením, že jste již na cestě, která spojuje srdce a rozum v úctě před božskou podstatou. Ocitli jste se někdy v situaci, kdy jste hledali odpověď na nějakou základní otázku nebo hlubokou touhu? Stačí se zeptat: "Po čem v této chvíli nejvíce prahne mé srdce? Jsem píseň, hledající kořen pravdy." Potom žádejte o schopnost komuni­kace s kosmickým vědomím, která je vám vrozena. Jestliže chcete mít přístup k vnitřnímu vedení, otevřete se svému přirozenému vnitřnímu hlasu, své intuici. Intuice je pro lidi stejným zdrojem ve­dení jako pro zvířata instinkt. Stačí se prostě zaposlouchat.
Cib, mystický převozník na zpáteční cestě ke hvězdám, vám nabí­zí darem svou hůl. Tato hůl, jako spojnice mezi rovinou pozemskou a božskou, představuje komunikační kanál s Veškerenstvem. Máte-li o tento dar zájem, musíte se nejprve otevřít! Přenos je umožněn mi­lostí a z vaší strany nevyžaduje žádné zvláštní úsilí. Stačí se sou­středit na tuto hůl jako na metaforu své vnitřní pravdy. Zasaďte ji do svého nitra, aby tam rostla a rozkvetla jako strom.
Cib také chce, abyste se zabývali problematikou důvěry. Věříte, že máte schopnost vycítit jasné vedení Ducha a nechat se vést? Důvěra je heslem, které otevírá cestu k Božímu vedení. Důvěřujete i jiným lidem, že najdou svou vlastní dokonalou cestu? Věříte svému nadá­ní a svým schopnostem? Důvěra vám zprostředkuje mystické spoje­ní s vesmírným vědomím, na něž máte nezadatelné právo.

Moudrost stínu
Ve stínu Cib se mohou skrývat pochybnosti o spojení s vlastním by­tostným Já, s vnitřním hlasem. Možná, že čekáte lví řev a neslyšíte vzácný, jemný šepot ze svého nitra. Jestliže máte o svém spojení s ve­dením pochybnosti, soustřeďte se na převozníkovo bidlo. Zbavte se strachu a pocitů méněcennosti. Věřte, že vám nitro poskytne jasné vnitřní poučení. Však sami víte nejlíp, jak zní nefalšovaná zpráva. A tuto schopnost je třeba využívat v konkrétních situacích.
Ve stínu Cib můžete mít pocit, že spojení s vedením nebo s galak­tickou inteligencí bylo přerušeno. V tomto případě nesmíte zapome­nout, že brána ke galaktické pravdě není "někde venku", ale přímo ve vás. Spojení s kosmickým vědomím je třeba znovu navázat a ob­novit důvěru v mystickou inteligenci. Uplatněte své nezadatelné právo na nepřetržité vedení. Důvěřujte vnitřnímu hlasu, který vnuknutí a božské signály slyší, cítí a vnímá. Důvěřujte svým poci­tům. Otevřete se jako přímý kanál pro příjem z kosmu. Své spojení s duchem můžete posilovat meditací. Při každém hlubokém prožit­ku nalaďte své nitro a Duch vás dovede k důvěře ve vlastní kosmic­ké vědomosti.

Caban

Výslovnost: ka 'ban
Běžný mayský význam: zemská síla, nevinnost
Kvality: koncentrace, synergie, synchronicita, zemská síla, galak­tický řád, strážce Země, proměnlivá rezonance se světem, sledování stopy, léčení krystalem, štít
Symbol: duha, bílý lev, velryba
Číslo: sedmnáct
Barva: fuchsie
Rostlina: irský mech, squawvine
Květiny: fuchsie, fuchsie mečíkovitá, zázvor, krásenka, pivoňka
Květová esence: kukuřice (uzemnění, duchovní vztah k Zemi)
Vůně: jasmín z modrých hor, narcis
Kameny: tmavě růžový turmalín, růžový rubín, morganit, růžový fluorit
Živel: země
Směr: východ
Moudrost stínu: koncentrace na minulost a budoucnost, neschop­nost být v přítomnosti; přehnaná interpretace znamení, symbolů, snů a vizí; překotné závěry; neschopnost ztotožnit se s pozemskou existencí
Transformace stínu: Soustřeďte se v přítomném okamžiku. Po­zorujte bez hodnocení, aby mohly vyjít na povrch širší souvislosti. Nezapomeňte, že jste přišli na Zemi v tuto neobyčejnou dobu na zá­kladě vlastního rozhodnutí. Harmonická moudrost: tón
Mudra: Prsty a palci obou rukou vytvořte trojúhelník. Takto spoje­nýma rukama pohybujte od dolních čaker až po korunní čakru nad hlavou a potom k srdeční čakře (opakujte třikrát).
Meditace: "Ty, který jsi dar posvátného unis mundi, oko kentauro­vo, posvátný prstenec uroborů, kvintový kruh - uzavři se ve mně."
Afirmace: "Jsem v harmonii se svým středem, jsem zemská síla v harmonii s kosmickou silou."

Jsem Caban!
Posvátná synchronizace,
božská harmonie planetární a kosmické síly! Ani minulost, ani budoucnost, Jsem unis mundi, zakotvený v dokonalém středu,
ve věčně přítomné chvíli,
odkud vede přímá cesta
ke všemu vědění, času i schopnostem.
Jak nahoře, tak dole. Galaktické vědomí
proudí probuzenýma očima na chodidlech,
provázáno nekonečnými možnostmi
zářivých světelných polí. Pravda, kterou hledáš, přichází,
stačí se otevřít.

Objevitel
Jsi trojúhelník synchronizované pozemské síly, který se pohybuje zr­cadlem hvězdné brány, jež je soustředěno do proměnlivé světové re­zonance zpívající oktávy. Portálem této oktávy nyní procházím.
Jestliže jste si vytáhli Caban, zaměřte se na své nitro. Tento dar po­chází přímo od zemské síly. Jestliže se koncentrujete, otevřou se vám dveře k veškerým znalostem, dobám a schopnostem. Odtud se dostanete do prostoru, který umožňuje mnohem ostřejší vidění. Otevřete střední kanál své bytosti. Jestliže je pro vás místo, kde se právě nacházíte, svaté, získáte ohromné bohatství přítomné chvíle. Posaďte se jako šaman v lese a navažte vztah s energií Země. Nikam nespěchejte a zaposlouchejte se do informací, které vám Země posí­lá do chodidel. Vkročte do svého života. Zjistěte, z čeho máte radost, a tím se zabývejte. Soustředíte-li se, život se naplní neobyčejnými událostmi a synchronicitami, které vám otevřou dveře k tajemství vesmíru.
Jestliže jste si vytáhli Caban, naskytla se vám příležitost uvědo­mit si problematiku synergie a synchronicity. Když budete dávat po­zor, zjistíte, že se ve vašem životě začínají objevovat maličkosti, po nichž již dlouho toužíte. Zdánlivé náhody čili synchronicity jsou mís­ta, která nabízejí poznání. Nenechte si ujít tyto zdánlivé náhody a silné pocity, které vám mohou odhalit vaše poslání. Naučte se po­zorovat a zažívat informace a pocity tak dlouho, až z nich závěry při­rozeně vyplynou. Všímejte si, že lidé s podobným cílem mají podob­né zážitky. Nezapomeňte, že Zemi máte v sobě. Jste velká světová rodina, jste strážci pozemské zahrady.
Moudrost stínu
Ve stínu Caban najdeme lidi, kteří v upřímné snaze po nalezení smyslu mají sklon k přílišné interpretaci nebo ukvapeným závěrům. Stalo se vám někdy, že jste ztratili potřebný nadhled a zkreslovali nebo překrucovali informace, aby zapadly do vašich pojmových kon­strukcí? Tak dochází ke zkreslení celkového obrazu. Význam "mal­by" by měl jasně vysvítat z každého tahu štětce. Naučte se bedlivě sledovat své pocity, protože vás mohou včas upozornit na to, že to s in­terpretací určitých znamení, symbolů, snů a vizí přeháníte. Všechny informace smyslů, které se mohou vztahovat k vyšší pravdě, je tře­ba pozorně sledovat, ale potom musíte vyčkat, až se výsledný obraz vytvoří sám.
Stává se vám v každodenním životě často, že se zaměřujete na minulost nebo na budoucnost? Přijde vám zatěžko prostě být v pří­tomné chvíli? Širší kontext vašeho života se však tvoří právě nyní. Stačí mít upřímné přání žít intenzivněji v přítomné chvíli. Vaše by­tostné Já zná dokonalý harmonogram vašeho vývoje.
Další stín Caban představují ti, kteří se nemohou vyrovnat s exi­stencí na této planetě. Nepřeháníte to trochu, když se považujete za bytost z vesmíru nebo mimozemšťana? Své současné tělesné podoby a prostředí bychom se neměli zříkat. Přijetím vlastní existence vy-tváříme centrum, z něhož vyzařují všechny kosmické dary a univerzální pravdy. Třeba jste opravdu přišli na Zemi, abyste jí v těchto dobách pomohli. Možná, že zatím nemáte mnoho zkušeností s energiemi a hustotami Země. Máte-li dojem, že by to tak mohlo být, meditujte nad jedinečnými příležitostmi, které vás v této transformační době na Zemi čekají!

 

Etznab

Výslovnost: ets nab
Běžný mayský význam: nůž, pazourek
Kvality: bezčasovost, rozlišování, jasnost, zrcadlový sál, duchovní boj, meč pravdy, setkání se stínem, integrace paradoxu, iluze
Symbol: zrcadlo, meč
Číslo: osmnáct
Barva: stříbrná
Rostlina: šalvěj, granátové jablko, benzoin
Květiny: orchidej, bromélie, starček
Květová esence: žebratka bahenní (odpuštění sobě)
Vůně: citrónová, libavka položená, máta peprná
Kameny: labradorit, hematit, kalcit, stříbrný pyrit, diamant
Živel: vzduch
Směr: sever
Moudrost stínu: iluze: hodnocení, pocit méněcennosti, izolace; uvěz­nění v problematickém zrcadlovém sále; domněnka, že iluze je sil­nější než schopnost změnit zkušenost
Transformace stínu: Zrcadla, která vám nastavují ostatní lidé a si­tuace, chápejte jako dary. Všimněte si, jakým způsobem se udržuje­te v klamu. Rozlišujte. Nebojte se pohlédnout stínu do tváře. Podívejte se do zrcadla. Třímejte v životě meč pravdy, který odpou­ští a vysvobozuje.
Harmonická moudrost: disonance
Mudra: Ruce zvedejte střídavě nad hlavu. Potom švihněte pažemi úhlopříčně dolů jako meči, které roztínají iluzi.
Meditace: "Jsem meč, který může odseknout to, co ve skutečnosti nikdy neexistovalo, co bylo jenom odrazem pravdy za zrcadly."
Afirmace: "Jsem pravda za zrcadly. Nyní procházím zrcadlem do větší skutečnosti."

Jsem Etznab, zrcadlový sál.
Jsem prostota sama, není ve mně klam,
kdo do mě pohlédne, pouhou pravdu vidí. To, co pro jedny znamená vrchol vší krásy,
druhým se třeba oškliví. Já ale jenom prostě jsem zrcadlem odražený hologram,
skrze mne může každý pravdu uzřít.
Půjdeš-li nyní se mnou doprostřed sálu a zachováš-li
prázdnotu, prostotu a klid, skončí se nekonečné bloudění v labyrintu toho, co není.

Objevitel
Pravdo, zavolej mě jménem. Stojím před tebou nahý, zbavený klamů.
Máte mimořádnou příležitost vejít do zrcadlového sálu, kde se mů­žete setkat s jednou ze svých tváří, a sice s tou, které jste se možná vyhýbali nebo jste ji zatím nepostřehli. Podívejte se na problémy, které si nechcete přiznat. Nyní máte příležitost vidět pravdu, do­končit lekci, kterou jste kdysi odložili na později. Podívejte se do zr­cadla svého nevědomí a seznamte se se stínovými částmi své bytos­ti, které upozorňují na překážky, které stojí mezi vámi a světlem. Právě jste dostali dar pochopení!
Jestliže jste si vytáhli Etznab, znamená to, že jste se odvážili podívat se do tváře "nejasným" stránkám své bytosti. Jaké pozi­tivní stránky obsahují vaše současné problémy, slabosti a klamy? Ode dneška se na svět a ostatní lidi dívejte jako do zrcadla, kte­ré vám ukazuje cestu. Budete-li tvrdošíjně setrvávat na starých pozicích, nic se nezmění. Zastáváte-li skálopevně názor, že jenom vy máte "pravdu", nemůžete využít síly, která se ve změně názo­ru skrývá. Vyzkoušejte si, jaké to je, vzdát se svého názoru nebo přijmout názor druhého člověka. Projděte zrcadlem na druhou
stranu!
Prostřednictvím krajních poloh zdánlivých protikladů Etznab učí pružnému stanovisku. Chcete-li si takové stanovisko představit, vy­tvořte si v duchu trojúhelník, ve kterém dva vrcholy jsou ony proti­klady a vrcholem jste vy. Potom se odeberte do proměnlivého středu trojúhelníku, tam, kde se konflikt nebo paradox integruje. Leží-li vám na srdci odstranění nějakého problému, počkejte a za určitý čas vám tento pohyblivý střed dá odpověď nebo radu.
Žádné absolutní pravdy neexistují. Trhlina mezi světy se rozši­řuje. Časoprostorový rámec, v němž žijeme, se rozšiřuje, aby se oddělení zacelilo a nebe se spojilo se Zemí. Hodnocení a přijetí jsou jenom opačné strany jednoho a téhož zrcadla. Skrze obrazy v zrcadlech lze procházet do větší skutečnosti. Hodnocení sebe i jiných je třeba utnout mečem rozlišení. Hodnocení je základním nástrojem oddělení. Když jednání jiných lidí přesahuje skutečnost, kterou jste schopni vnímat, máte pocit, že máte právo je za­řadit do jiné kategorie, než je ta vaše. Jejich chování a rozhodo­vání nehodláte tolerovat. Je třeba pochopit, že k hodnocení do­chází jen v těch případech, kdy něco ohrožuje bezpečí našeho ega. Hodnocením ego udržuje svou moc, protože definuje a omezuje oblasti, kterým je třeba se vyhnout, aby se udrželo takové pojetí skutečnosti, které je nyní pro ego výhodné. Při definování toho, co ,je", postupuje ego v podstatě tak, že říká "to já nejsem", a tak v této omezující definici získá bezpečný úkryt. Ničím nepodmíně­ná tolerance je služebníkem lásky, stejně jako je hodnocení ná­strojem oddělení. Dokážeme-li tolerovat sami sebe, získáme moc odpouštět a zbavovat se vazeb, které brání jasnému zrcadlení na­šeho pravého Já.
Moudrost stínu
Ve stínu Etznab mívá člověk pocit, že ze spletitých problémů v zr­cadlech nelze najít cestu ven: pocit méněcennosti, strach, hodnoce­ní, emocionální problémy - zkrátka nesčetné tváře iluze. Měli byste se sebe upřímně zeptat, čím tyto iluze živíte. Nyní máte k dispozici meč rozlišování. Podívejte se do zrcadla svého života a odsekněte všechno nejasné.
Jeví se stínové odrazy v zrcadle tak skutečné, že jsou silnější než vaše schopnost svou zkušenost změnit? Podívejte se stínům v zaml­ženém zrcadle do tváře. Pozorně sledujte jejich odraz a vyvoďte z nich poučení a moudrost. Zrcadlo vždy poskytne přesně ty lekce, které k růstu a vývoji nejvíce potřebujete.
Máte-li pocit, že se nemůžete z labyrintu duševních zmatků vůbec dostat, představte si, že sedíte uprostřed glyfu Etznab. Požádejte o moudrou radu. Až si zjednáte jasno, prosekejte se labyrintem své mysli a poznejte pravdu. Uzavřete se svým rozumem přátelství. Otevřete se svému bytostnému Já, které vidí problémy a stíny jako dary duchovního porozumění.
Také se podívejte do zrcadel, která vám nastavují ostatní lidé. Můžete se od nich dozvědět, do jaké míry jsou vaše iluze vašim dílem a jak si je pěstujete. Vyvolává-li někdo nebo něco ve vás prudkou reakci, podívejte se na své hodnocení, averzi a emocio­nální reakce. Uvědomte si, jaké dary vám kouzelné zrcadlo po­skytuje. Využijte zrcadlo k objektivnímu poznání, k odpuštění a transformaci. Požádejte blízké přátele, aby vám řekli, jak vás vidí oni a do zrcadlového sálu vstupte společně s nimi. Odpuštění sobě i jiným stojí za riziko, které je třeba občas podstoupit. Podí­vejte se na sebe se vším všudy včetně stínu, zbaveného spleti du­ševních zmatků. Potom projděte zrcadlem do širší skutečnosti.

Cauac

Výslovnost: ka uak
Běžný mayský význam: bouře, oheň, déšť
Kvality: očišťování, transformace, opětné spojení, světelné tělo, akti­vace pro přechod na vyšší úroveň, hromová bytost, cesta blesku, za­svěcení ohněm, extáze svobody, konečná kapitulace
Symbol: bouřkový mrak, blesk, bílá sova
Číslo: devatenáct
Barva: královský purpur
Rostlina: echinacea, česnek, verbena
Květiny: purpurový kosatec, trávnička
Květová esence: třezalka (transformace), jidášník
Vůně: jmelí, kadidlo, myrha
Kameny: sugilit, nachový fluorit, tanzanit, iolit, amatrin
Živel: voda
Směr: západ
Moudrost stínu: popírání; strach z neznáma; problémy návyko-vosti; silné pocity zoufalství nebo oddělení od Zdroje; hodnocení své­ho fyzického transformačního procesu
Transformace stínu: Zanechte popírání a hodnocení své zkuše­nosti. Obraťte se na své bytostné Já, aby vám pomohlo vyřešit tyto intenzivní pocity, které jsou příznakem opravdového zrání. Pře-nechte transformaci Duchu a vzdejte se všeho, co udržuje iluzi od­dělení.
Harmonická moudrost: svoboda
Mudra: Ruce, s prsty propletenými jako v modlitbě, sepněte u srd­ce. Potom zvedněte stále sepnuté ruce nad hlavu, prudce rozevřete a prudce vydechněte.
Meditace: "Vstup do vlny extáze, která čeká za pozemským tancem krouživých závojů. Shromažďují se zlomky Většího Já a míří domů. Odhoď závoj a povstaň. Horizonty čekají."
Afirmace: "Očišťuji se a transformuji, rozsvěcuji své světelné tělo, zaceluji rány z odloučení."

Jsem Cauac,
zasvěcení ohněm na vodě,
hranice nachových plamenů a rozevlátý déšť posledního
odevzdání. Hledáš-li mé vytržení,
má nevyslovitelná touha po celistvosti tě očistí,
spálením samotných základů,
na nichž jsi postavil pečlivě pěstované klamy.
Stojíš na hranicích své dosavadní bytosti? Vkroč do propasti neznáma. Intenzita pocitů ti pomůže
prorazit náhrobní desku, která tě odděluje od Zdroje. Tam, koupelí v tančících vodách,
se připrav na posvátné shledání
se svým Já, které nelze zničit
ani úderem blesku.

Objevitel
Volám tě, světelné tělo, abys zachytilo blesk hromovládných bytostí. Putuji do neznáma a purpurovým ohněm transmutace se vracím k domovu, který jsem nikdy neopustil!
Vytáhli jste si glyf Cauac, což znamená, že začíná doba hluboké re­generace a transformace. Nastává konečná kapitulace ega před by­tostnou podstatou, kdy se odevzdáváte do náruče svého božského Já.Dostali jste se na nejzazší hranici té části bytosti, kterou jste dopo­sud znali. Cauac dává znamení, že máte vkročit do ohně, který pro­mění nejen všechny úrovně vaší bytosti, ale dokonce základní život­ní mechanismy. Vkročte do neznáma - metamorfóza právě začala!
Cauac vám pomáhá vymanit se ze zdánlivé izolace a navázat spo­jení se svou podstatou. Nacházíte se na křižovatce. Probíhá osobní revoluce, kdy odklízíte staré struktury, minulé zkušenosti, hodnoce­ní, vzpomínky a očekávání. Očistou a zráním přecházíte do světel­ného těla, které je předpokladem nového zrození.
Cauac odstraňuje zdánlivě neprůchodné zdi a silné pocity, které s touto "zdí" souvisejí, jsou nejvhodnějším palivem k jejímu prora­žení. Tyto pocity vedou ke skrytým silám a ohromnému potenciálu. Očistěte se v proudech deště a žárem blesku archetypu Cauac. Přivítejte příchod hromových bytostí. Vyzkoušejte si, co je to svobo­da skutečného dobrodruha, "herce" na volné noze, který si může kdykoliv zahrát jakoukoliv roli, aniž by se k ní připoutal. Tuto svo­bodu vám přinese vaše bytostné Já, musíte mu ale důvěřovat. Cauac vám umožní stát se mistrem velké hry.
Moudrost stínu
Bojíte se riskovat? Neradi se rozhodujete? Narazili jste na své hra­nice nebo do neviditelné zdi? Prožíváte prudké emoce nebo těžko de­finovatelnou úzkost? To je přirozené, protože právě začala zkouška ohněm. Při tak významné změně, která právě probíhá, se transfor­muje vaše bytost na všech úrovních. Máte-li obavy o své zdraví, pé­či o tělo byste neměli zanedbávat. Avšak právě síla emocí je předpo­kladem úspěšného zrání a očisty.
Tento stín vám radí, abyste vyvodili poučení ze svých životních zkušeností. Cauac vynáší na povrch hlavní problémy a proniká do každého zapomenutého koutu a nic, co je odpojeno od Zdroje mu ne­unikne. Občas bývá život tak nesnesitelný, že máte sto chutí toto sl­zavé údolí opustit. Tento postoj vede mnohdy k popírání a závislos­tem, kterými se problém jenom vyostřuje. Návyky, které se v tomto stínu nacházejí, jsou nejrůznějšího druhu: omamné látky, strach, sex, pocit méněcennosti, materiální blahobyt, vztahy, práce a další.
Ve stínu Cauac se skrývají i pocity zoufalství a nutkání se vzdát. Hlavu vzhůru! Stojíte na pomezí, dále je neprobádaná země. Touto novou posvátnou zemí, kterou v průběhu transformace objevujete, jste však vy sami. Emoce jsou tak silné proto, abyste je neignorovali a využili jejich energie k cestě za svobodou. Protrhněte bariéry a připojte další území. Patří jenom vám. Tato transformace je totál­ní, což znamená, že neexistuje nic, čeho by se netýkala. Vzdejte se všeho, co udržuje iluzi izolace, a vrhněte to do ohňů archetypu Cauac. Po transformaci vzlétne z popela vaše pravá bytost.

 

Ahau

Výslovnost: á hau
Běžný mayský význam: pán, vládce, květina
Kvality: jednota, celistvost, přechod na vyšší úroveň, ničím nepod­míněná láska, sluneční mistrovství, Kristovo vědomí, jazyk světla, extáze, neomezená blaženost, koruna stvoření
Symbol: slunce, holubice, korunní čakra
Číslo: dvacet
Barva: zlatá
Rostlina: mučenka, Carduus benedictus
Květiny: protea, žlutá chryzantéma, celík zlatobýl
Květová esence: mučenka (Kristovo vědomí)
Vůně: jantarová pryskyřice
Kameny: jantar, brazilianit, zlatý topaz, věštecký kámen, žlutý safír, amatrin

Živel: oheň
Směr: jih
Moudrost stínu: omezování sebe a Boha/Bohyně; nedostatek ničím nepodmíněné lásky, která není spojena s očekáváním a hodnocením; problémy ideálů a identifikace
Transformace stínu: Láska osvobozuje. Zamyslete se nad svým pojetím člověka a Boha. Cvičte se v umění přijetí a tolerance, abys­te mohli ztělesňovat ničím nepodmíněnou lásku.
Harmonická moudrost: alikvotní tóny
Mudra: Ruce držte dlaněmi k sobě v úrovni očí, ve vzdálenosti ra­men. Až ucítíte mravenčení, otočte ruce dlaněmi ven a roztáhněte paže, aby vyzařovaly sluneční vědomí.
Meditace: "Zlatý pták, který přebývá v lidském srdci, přebývá i na Slunci."
Afirmace: "Jsem dítě světla, korunované vlastní autoritou a prů­zračností božského dítěte, které, jak vím, jsem já."

Jsem Ahau. Jsem, který Jsem,
nevyčerpatelná zásoba lásky,
z níž rozsévám do všech světů
sémě slunečního mistrovství,
v němž ukryt je hologram vašeho návratu ke hvězdám. Jsem láska Slunce, uskutečněná v tobě. V extatickém vzestupu roztahuji sluneční křídla,
probouzím v tobě nezměrnou lásku,
propojující všechno tanečním rejem.
Ó, Lux Corona,
světelná trojice, učiněná tělem,
spoj se s mým světlem, silou, moudrostí a láskou,
přijmi sám sebe slovy Já Jsem, bez výhrad!
Jestli chceš tančit ve světle Velkého Slunce,
jdi za extází a blažeností,
kterou Já Jsem, kterou jsi i ty. Až se mnou splyneš, staneš se holubicí,
letící vzhůru domů. Cítíš pulz světelné řeči? Buď jako láska,
která zní tónem,
jenž zapaluje vědomí ostatních.
Jsem, který Jsem. Přijmeš-li tuto moudrost,
staneš se ztělesněním světla
tisíců Sluncí. Vyzařuj pravdu, sílu celistvosti,
dítě Slunce!
Jsem Ahau,
zářící diamant čistého slunečního vědomí! Nechť každá ploška tvého bytí odráží jako krystal
dokonalou přítomnost lásky
v kráse, radosti i síle.Jsem blyštivá blaženost sluneční harmonie,

sladká serenáda, kterou vesmír hraje svému Zdroji. Jsem chuť božského nektaru lásky,
který proudí vším stvořením
a všemi hvězdami,
jež tvoří zářivé tělo kosmického tanečníka
a neustále krouží prostorem a časem. Jsem zjevení pravdy
letící do výše rychlostí světla s nádhernou ozvěnou ticha. Jsem zahrada pravé potěchy srdce zářící nádherou slunečního pána. Jsem Ahau, zářivá extáze zlata. Já Jsem ty, a nikdo jiný není!


Objevitel
Slunci se zdál sen o době Slunce květin: nebe na Zemi, Boží děti tan­čící ve zlaté oktávě stvoření. Příteli, přistup k prahu nového svítání.
Jaké požehnání je vybrat si glyf Ahau, děti Slunce! Jste sluneční vě­domí, sluneční mysl, která se manifestuje jako mistr s mnoha jmé­ny. Jste světlem, které pozvedá vědomí mnohých. Jste světelný troj­úhelník, trojice, ztělesněná v tomto světě. Tím, že ztělesňujete svět­lo, pomáháte pozvedat celé lidstvo. Jste přítomností "Já Jsem", nic jiného není.
Ahau přináší do života léčivou moc ničím nepodmíněné lásky. Koupejte se v její životodárné záři. Odívejte se do světla její neko­nečné blaženosti. Poznejte své božství! Uvědomte si, že již nyní jste Světelná inteligence. Jste božské dítě, posvátná bytost, a nyní se vraťte k Velkému Slunci. Ať vyzařuje z každé vaší myšlenky a z kaž­dého vašeho činu přítomnost "Já Jsem". Přijměte bez výhrad sebe samé, jací jste. Vytvořte si světelné tělo a vraťte se do hvězdného do­mova, který jste ve skutečnosti nikdy neopustili. Na proudu Zuvuya, dráze, kterou se všechny věci vracejí k sobě, prožijte mystické shle­dání se Zdrojem.
Buďte ztělesněný klid. Vytáhli jste si Ahau, to znamená, že vze­stup, cesta ke slunečnímu mistrovství, již probíhá. Ztotožněte se se silou Slunce. Vydejte se po zlatých slunečních proudech na plavbu do hvězdného domova! Přijímejte s radostí vše, co ve vás vyvolává blaženost a extázi! Milujte všechny bytosti a odpouštějte všem, stejně jako Slunce, které nezištně hladí všechny tvory. Mějte v úctě řeč světla, která je ve vašich pocitech, a důvěřujte tomuto duchovnímu kompasu, který vás vede domů. Jako se květina otvírá Slunci, ote­vřete i vy své srdce a staňte se láskou spojující celý vesmír!


Moudrost stínu
Ve stínu Ahau se nacházejí všechny ideály nebo identifikace, který­mi omezujete Boha nebo sebe. Takové koncepce jsou "škatulky", kte­ré vznikají z názorů nebo zásad vytvářejících izolaci. Zamyslete se nad svým pojetím Boha a božské podstaty a nad tím, jak ovlivňuje váš život a názor na sebe sama. Jestliže se nepovažujete za nedílnou součást Boha nebo to naopak se svou osobní identifikací s Bohem přeháníte, znamená to, že vězíte ve stínu Ahau. Archetyp Ahau vám navrhuje řešení: ponořte se do ničím nepodmíněné lásky.
Láska ve stínu Ahau je láska podmíněná, to znamená spojená s oče­káváním a hodnocením. Ničím nepodmíněná láska se vyznačuje při­jetím a tolerancí. Tolerance učí vidět lidské poměry v širších souvis­lostech a dopřát sobě i jiným zvolit si z nesčetných cest svobodně tu, kterou každý ke svému růstu potřebuje. Přijetí a tolerance jsou otevřené systémy, umožňující vyzkoušet a prožít všechny stavy by­tí. Dopřejte všemu, aby bylo právě takové, jaké to je!
Neklást podmínky se však musíte naučit především vy sami. Pro božské dítě jediného srdce je tento přístup základním předpokla­dem. Právě začíná nekonečný sluneční příliv. Plujte na jeho vlnách extáze k ničím nepodmíněné radosti a jednotě!